Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

WFOŚiGW w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres
: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon
: 42 663 41 00
Stanowisko
: Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków
Wymiar zatrudnienia
: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy
: Łódź
Data ogłoszenia naboru
: 03 września 2012 r.
Termin składania dokumentów
: 17 września 2012 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak karalności za przestępstwa umyślne,

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub inżynierii środowiska,

 • minimum pięcioletni staż pracy w tym 3-letni staż w jednostkach sektora finansów publicznych lub w firmie obejmującej zakresem działalności zagadnienia związane  z energetyką.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • pożądane posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim dyplomem, certyfikatem) z zakresu wykonywania audytów energetycznych,

 • pożądana praktyczna umiejętność i doświadczenie z zakresu wykonywania audytów energetycznych budynków, udokumentowane zarówno certyfikatami jak i referencjami,

 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Cechy osobowości:

 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres,

 • umiejętność syntetycznego przygotowania informacji,

 • umiejętność skutecznego komunikowania się,

 • umiejętność pracy w zespole, pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,

 • dyspozycyjność.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowisku:

 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW Łodzi ubiegających się o dofinansowanie z dziedziny ochrona powietrza,

 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez wnioskodawców.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys;
3) wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 kwestionariusz do niniejszego ogłoszenia);
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy;
6) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Specjalista w Zespole Obsługi i Oceny Wniosków" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2012 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,

 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak równieżniespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,

 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone, nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,

 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,

 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,

 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, zostaną powiadamione przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,

 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,

  wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

  ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).


Do pobrania:


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.