Przejdź do treści

Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy - 2 etaty na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy - 2 etaty na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi


Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych
Wymiar zatrudnienia: 2 x 1/1 etatu , zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 09.09. 2008 r.
Termin składania dokumentów: 22.09. 2008 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub bankowości,
 • min. 3 letni staż pracy,
 • osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • praktyczna znajomość z zakresu analizy finansowej, oceny ryzyka kredytowego, prawnych aspektów udzielania kredytów oraz form zabezpieczeń,
 • znajomość przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
 • umiejętność pracy w systemie MS Office,
 • umiejętność przygotowywania syntetycznych informacji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • pełna dyspozycyjność.
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:
 • przeprowadzanie oceny zdolności kredytowej i ryzyka udzielania pożyczki dla przedsiębiorców ubiegających się o jej udzielenie ze środków Funduszu i POIiŚ w oparciu o otrzymane dokumenty zgodnie z opracowaną metodyką oceny zdolności kredytowej,
 • ocena przedstawionych zabezpieczeń spłat pożyczek i zwrotu dotacji i umorzeń pod względem finansowym,
 • przygotowywanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń pożyczek, dotacji, umorzeń oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą,
 • monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej Beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi,
 • prowadzenie współpracy Funduszu z e spółkami , w których Fundusz posiada akcje lub udziały,
 • kontrolowanie, organizowanie nad dokumentacją formalno-prawną spółek pod względem zgodności z Kodeksem spółek handlowych i dokumentami wewnętrznymi spółek, w których Fundusz posiada akcje lub udziały .
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectw pracy,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2008 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w.126, Marzena Szcześniewska

Uwagi:
 • Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
 • Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.