Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 21 czerwca 2012 r.

Termin składania dokumentów: 5 lipca 2012 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzenia, ochrony środowiska,
 • konieczny co najmniej 2-letni staż pracy, w tym co najmniej jeden rok pracy w obsłudze sekretariatu/ kancelarii/ biurze obsługi klienta.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera - obsługa pakietu MS Office i sprzętu biurowego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (komunikatywność, kreatywność).

Cechy osobowości:
Wysoka kultura osobista, punktualność, sumienność, dyskrecja.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
Prowadzenie sekretariatu Zastępców Prezesa Zarządu tj.:
 • współudział w ustalaniu harmonogramu dnia pracy Członków Zarządu,
 • prowadzenie kalendarza spotkań,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego przepływu dokumentów i informacji,
 • techniczna obsługa zebrań i konferencji,
 • przygotowywanie i prowadzenie rejestru pełnomocnictw, delegacji i in.,
 • realizacja bieżących zadań zleconych przez Zarząd oraz przełożonych.

Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys;
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy;
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem? Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektor w Zespole Administracyjnym? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2012 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone, ? osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ , na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).Do pobrania:

Kwestionariusz personalny

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.