Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00
Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym WFOŚiGW w Łodzi
Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 06 kwiecień 2012 r.
Termin składania dokumentów: 19 kwiecień 2012 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
? obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
? pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
? osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,
? wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, techniczne,
? konieczny co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż w zamówieniach publicznych oraz co najmniej 2 lata pracy jako sekretarz komisji przetargowej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
? ukończone szkolenia związane z zamówieniami publicznymi,
? doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań na roboty budowlane,
? bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
? bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cechy osobowości:
? umiejętność organizacji pracy własnej,
? umiejętność szybkiej analizy informacji,
? umiejętność pracy pod presją czasu,
? efektywne radzenie sobie ze zmianami oraz sytuacjami stresowymi,
? kreatywność, dyscyplina,
? obowiązkowość, sumienność, uczciwość,
? znakomite zdolności komunikacyjne.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
? przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie zamówień publicznych,
? nadzór nad prowadzonymi postępowaniami oraz nad realizacją zawartych umów,
? udział w pracach komisji przetargowej, w tym jako sekretarz komisji,
? prowadzenie rejestru zamówień, udzielanych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i z wyłączaniem obowiązku stosowania ustawy oraz rejestru zawieranych umów,
? współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie zamówień publicznych,
? prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych dotyczących funkcjonowania Funduszu i gospodarowania mieniem.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy;
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Administracyjnym? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2012 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe
formalne: Pani Marzeny Szcześniewska nr tel. 42 6634182,
merytoryczne: Pani Marzeny Świątek nr tel. 42 6634109.

Uwagi:
? kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
? aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
? osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
? ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
? informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
? wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
? WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów,
? wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Do pobrania:
Kwestionariusz personalny

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.