Przejdź do treści

Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora w WFOŚ i GW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora w WFOŚ i GW w Łodzi

Dane jednostki:
Nazwa:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (042) 6634100,
Stanowisko: Inspektor w zespole Finansowo - Księgowym
Wymiar zatrudnienia: 1 etat, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 03.07.2008 rok
Termin składania dokumentów: 16.07.2008 rok

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Obywatelstwo państwa członkowskiego UE. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Wykształcenie średnie ekonomiczne, wyższe ekonomiczne, wyższe uzupełnione ekonomicznymi studiami podyplomowymi i wymagana praktyka pracy w rachunkowości. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.
Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań finansowych. Umiejętności dobrej organizacji pracy. Znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych (podatek: VAT, dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych, od nieruchomości), ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, prawa: pracy, cywilnego, handlowego. Znajomość Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Ochrony Środowiska. Znajomość obsługi komputera ( MS Word, MS Excel, poczta elektroniczna, Internet, księgowe programy komputerowe). Umiejętność analizy i syntezy informacji. Umiejętność skutecznego komunikowania się oraz pracy w zespole. Umiejętność pracy pod presją czasu. Dyspozycyjność.
 
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m. in.:

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz obliczanie i księgowanie amortyzacji. Prowadzenie ewidencji udziałów, akcji, bonów skarbowych, obligacji, weksli. Prowadzenie rejestrów oraz rozliczeń podatku VAT, sporządzanie deklaracji. Kontrolę formalno-rachunkową dokumentacji księgowej. Dekretowanie dowodów księgowych. Sporządzanie dowodów księgowych w systemie komputerowym. Prowadzenie ewidencji wg poszczególnych form, zabezpieczeń składanych Funduszowi (weksle, pełnomocnictwa do rachunku bankowego, hipoteka itp.). Prowadzenie ewidencji zużycia paliwa w zakresie umożliwiającym sporządzanie rozliczenia oraz sprawozdania zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Prowadzenie ewidencji księgowej w systemie komputerowym. Dokonywanie sprawdzenia treści dowodów księgowych pod kątem zgodności z treścią ekonomiczną udokumentowanej operacji oraz pod względem formalnym i rachunkowym. Sporządzanie sprawozdawczości. Prowadzenie obsługi kasowej. Uzgadnianie obrotów i sald kont w zakresie prowadzonych ewidencji, na koniec każdego miesiąca. Potwierdzanie sald w miarę potrzeb. Sporządzanie przelewów. Efektywna współpraca z innymi pracownikami Funduszu.
 
Wymagane dokumenty:

List motywacyjny. Życiorys. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia), Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem â Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w zespole Finansowo ? Księgowym? należy składać w kancelarii WFOŚ i GW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2008 roku.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu (042) 6634171 - Elżbieta Kraus lub (042) 6634172 - Sławomira Idzikowska.

 
Uwagi:
Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu Wszystkie osoby, które zostały wyłonione po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: âWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j. t. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926, z późn. zm. )

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.