Przejdź do treści

Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:
Nazwa:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 03.07. 2008 r.
Termin składania dokumentów: 16.07. 2008 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, min. 3 letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub usług finansowych w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku związanym z obsługą funduszy unijnych, osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

znajomość krajowego i unijnego systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, znajomość dokumentów programowych i wytycznych dotyczących funduszy unijnych na lata 2007-2013, znajomość prawa zamówień publicznych, znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umiejętność syntezy i analizy informacji,
  • znajomość funduszy Unii Europejskiej,
  • umiejętność pracy w systemie MS Office,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność przygotowywania syntetycznych informacji,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • umiejętność prezentacji na forum publicznym,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
  • pełna dyspozycyjność.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów w celu rozpowszechniania informacji o funduszach unijnych na ochronę środowiska, organizowanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi środowiskowych wdrażanych przez WFOŚiGW w Łodzi, organizowanie konferencji tematycznych w ramach wdrażanych priorytetów, aktualizowanie działu poświęconego Funduszom UE na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi, opracowywanie projektów rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, sporządzanie sprawozdań z realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie priorytetów wdrażanych przez WFOŚiGW w Łodzi, monitorowanie i kontrola wypełniania przez beneficjentów obowiązków w zakresie promowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, merytoryczna kontrola zamówień publicznych udzielanych przez beneficjentów wykonawcom usług informacyjno-promocyjnych w związku z realizowanymi projektami.

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny, życiorys, wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne. Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem âOferta zatrudnienia na stanowisko Starszego Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2008 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w.126, Marzena Szcześniewska

Uwagi:

Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
âWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.