Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 1.1. POIiŚ ? VII runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012).
I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.)

III. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 162 mln euro.

IV. Poziom dofinansowania projektów
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Niemniej jednak poziom dofinansowania, właściwy dla danego projektu, zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

V. Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

VI. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do ?Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko? i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w d 2012 r.

VII. Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

VIII. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

IX. Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 30 kwietnia 2012 r. do 18 czerwca 2012 r. w godzinach 9.00 ? 15.00.
? do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
? do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 czerwca 2012 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

X. Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych
Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników
Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.
Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
? Regulamin konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 wraz z regulaminem zespołu ds. oceny projektu
? Wzór wniosku o dofinansowanie
? Instrukcja wypełnienia wniosku
? Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 3.8 z 24 stycznia 2012 r.)
? Harmonogram realizacji konkursu
? Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:
1) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
2) I oś 1.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
3) I oś 1.1.- Karta Oceny Projektu do oceny merytorycznej II stopnia wraz z załącznikami.


(Pobierz plik)

? Wzory załączników oraz wytyczne dot. przygotowania wybranych załączników wymaganych regulaminem
Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku oraz opublikowała wytyczne przydatne przy sporządzeniu wybranych załączników. (Pobierz plik)

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.