Przejdź do treści

NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W RAMACH DZIAŁANIA 2.2

Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)
I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków Wnioski należy składać w terminie od 28 listopada 2011 do 16 stycznia 2012 r. w godzinach 9.00 ? 15.00.
? do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
? do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro* * - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
16 stycznia 2012 r. o godz. 15.00.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest, jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.


II. Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.


III. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.2w punkcie 14 ?Przykładowe rodzaje projektów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)


IV. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.2 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.)


V. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do ?Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko? i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 27 czerwca 2011 r.


VI. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla: Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2
? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011)


VII. Poziom dofinansowania projektów
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód


VIII. Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 9 sierpnia 2011 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód


IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.


X. Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.


XI. Informacja o środkach odwoławczych
Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.


XII. Lista wymaganych załączników
Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
? Regulamin konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011 wraz z regulaminem zespołu ds. oceny projektu
? Wzór wniosku o dofinansowanie
? Instrukcja wypełnienia wniosku
? Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 9 sierpnia 2011 r.)
? Harmonogram realizacji konkursu
? Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie: II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2.
Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. - II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
- Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.
- Lista do weryfikacji w zakresie OOŚ Natura 2000
- II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
1. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
2. projektów z zakresu osuwisk;
3. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
- II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.
Pobierz plik
? Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami - Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.
Pobierz plik

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.