Przejdź do treści

Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności

Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011)

I. Termin, miejsce i sposób składania wniosków Wnioski należy składać w terminie od 10 stycznia 2011 do 14 lutego 2011 r. w godzinach 9.00 ? 15.00.

? do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro*
? do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro*
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Miejsce składania wniosków: Kancelaria WFOŚiGW w Łodzi ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 14 lutego 2011 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

II. Termin rozstrzygnięcia konkursu
Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 50 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

III. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 2.1 oraz 2.2 w punkcie 14 ?Przykładowe rodzaje projektów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 5 lipca 2010 r.)

IV. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 5 lipca 2010 r.)

V. Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do ?Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko? i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 15 czerwca 2010 r.

VI. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:
Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 ? Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych ? 30 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs 5/PO IIiŚ/2.1/01/2011 - istnieje możliwość zwiększenia kwoty w trakcie konkursu), działanie 2.2 ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 40 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011 - istnieje możliwość zwiększenia kwoty w trakcie konkursu)

VII. Poziom dofinansowania projektów
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 2.1 oraz 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 2.1 oraz 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

VIII. Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z 5 lipca 2010 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

IX. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu
Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

X. Wzór umowy o dofinansowanie
Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

XI. Informacja o środkach odwoławczych Informacje o dostępnych środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajdują się w Regulaminie konkursu.

XII. Lista wymaganych załączników
Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

? Regulamin konkursu (konkurs nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011), ( konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011) wraz z regulaminem zespołu ds. oceny projektu
? Wzór wniosku o dofinansowanie
? Instrukcja wypełnienia wniosku
? Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 5 lipca 2011 r.)
? Harmonogram realizacji konkursu
? Wzory list sprawdzających do wniosku o dofinansowanie:
II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
1. II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
2. II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia.
3. II oś 2.1.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.
a. Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.
Pobierz plik

działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
1. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny formalnej.
2. II oś 2.2.- Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia dla:
a. projektów z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych: Projekty z zakresu rekultywacji terenów;
b. projektów z zakresu osuwisk;
c. projektów z zakresu ochrony brzegów morskich.
3. II oś 2.2.- Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia.
a. Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do oceny merytorycznej II stopnia.
Pobierz plik

? Wzory oświadczeń i wykazów wymaganych regulaminami
Instytucja Pośrednicząca opracowała wzory oświadczeń i wykazów, które należy załączyć do wniosku.
Pobierz plik

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.