Przejdź do treści

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE OPRACOWANIA METODYKI KONTROLI PROJEKTÓW

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie opracowania metodyki kontroli na miejscu realizacji projektu (u beneficjenta), dla zadań realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości do 25 mln EURO.    

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie opracowania metodyki kontroli na miejscu realizacji projektu (u beneficjenta), dla zadań realizowanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o wartości do 25 mln EURO.

Kontrola na miejscu realizacji projektu swoim zakresem obejmuje:

 • Kwalifikowalność wydatków (zgodność z Umową o Dofinansowanie oraz właściwymi wytycznymi POIiŚ);
 • Prawidłowość przeprowadzenia procedur zawierania umów oraz aneksów (zgodność z PZP, Ustawą o Finansach Publicznych, Kodeksem Cywilnym oraz właściwymi wytycznymi POIiŚ – listy sprawdzające w tym zakresie zostały opracowane w wytycznych);
 • Poprawność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT, uzyskanie dodatkowych dochodów w ramach projektu, które nie zostały ujęte w analizie finansowej (zgodność z Umową o Dofinansowanie, ustawą o rachunkowości oraz właściwymi wytycznymi POIiŚ);
 • Rzeczowe wykonanie projektu (aspekty techniczne) w tym jego promocja oraz poprawność archiwizacji dokumentów związanych z projektem (zgodność z Umową o Dofinansowanie oraz właściwymi wytycznymi POIiŚ);
 • Zapewnienie trwałości projektu w ciągu 5 lat po jego zakończeniu.

Opracowana Metodyka Kontroli powinna opisywać sposób dokonywania i dokumentowania kontroli, przeprowadzanych w celu weryfikacji spełnienia wymagań zawartych w Umowie o Dofinansowanie w Ramach POIiŚ, właściwych wytycznych dla Programu oraz przepisach krajowych.

Opracowana Metodyka Kontroli swoim zakresem powinna obejmować:

 1. możliwe do zastosowania sposoby doboru prób: projektów, kontraktów, obiektów i dokumentów do kontroli wraz z opisem ich wykonania i dokumentowania, w tym opis przeprowadzenia i udokumentowania wyników analizy ryzyka;
 2. zalecenia w zakresie składu osobowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje do kontroli danego zakresu oraz opis wyłączeń osób;
 3. zalecenia dot. posiadania przez zespół kontrolujący sprzętu umożliwiającego dokonanie odpowiednich pomiarów oraz dopuszczalnych współczynników rozbieżności;
 4. szczegółowy opis technik badania niezbędnych dla zapewnienia realizacji celu i zakresu kontroli oraz dopuszczalnych form dowodu dokumentującego stan faktyczny;
 5. wzory formularzy list kontrolnych oraz dokumentów roboczych, wzór (wzory) protokołu z przeprowadzonej kontroli;
 6. opis sposobu sporządzania, weryfikacji, zatwierdzania wyników kontroli.

 

 

Przygotowane opracowanie musi być zgodne z obowiązującymi unijnymi i krajowymi aktami prawnymi z uwzględnieniem następujących regulacji:

 • dokumentów programowych (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, szczegółowy opis priorytetów POIiŚ);
 • horyzontalnych i szczegółowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych w zakresie: kontroli realizacji POIiŚ, kwalifikowalności POIiŚ, sprawozdawczości POIiŚ, sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;
 • Instrukcji Wykonawczej oraz Instrukcji Szczegółowej Instytucji Wdrażającej w ramach POIiŚ;
 • innych dokumentów regulujących wdrażanie i realizację POIiŚ;
 • sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w Instytucji Wdrażającej;
 • uwag Zamawiającego zgłaszanych w trakcie przygotowania Metodyki.

Oferta powinna zawierać:

 • zarys metodyki zgodnej z ww. wymaganiami;
 • termin jej przygotowania;
 • doświadczenie, referencje wykonawcy;
 • proponowaną cenę.

Fundusz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonywanie ww. opracowania, którą należy złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od ukazania się niniejszego ogłoszenia pocztą tradycyjną (decyduje data stempla), pocztą elektroniczną na adres jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl, faksem pod nr (42) 639 51 21 lub bezpośrednio w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź w godz. 8:00-16:00.

Osoba do kontaktu Jan Sztaudynger, tel.: (42) 663 41 51, mail: jsztaudynger@wfosigw.lodz.plInstrukcja Zamówień Publicznych

 

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.