Przejdź do treści

Nabór wniosków w trybie konkursowym

  Ministerstwo ŚrodowiskaInstytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:    

 


 

 

Ministerstwo Środowiska

Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach następujących priorytetów PO IiŚ:

 

 

Priorytet I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 ? Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) ? kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 150 mln euro z Funduszu Spójności

 

 

Priorytet II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 ? Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/PO IiŚ/2.1/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 200 mln euro z Funduszu Spójności, działanie 2.2 ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009) - kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 mln euro z Funduszu Spójności

 

 

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 14 ?Przykładowe rodzaje projektów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września 2009 r.)

 

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1, 2.1 oraz 2.2 w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 3 września 2009 r.)

 

Wnioski należy składać w terminie od 16 listopada 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

 

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*

 

 

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

 

 

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

 

Miejsce składania: Kancelaria WFOŚiGW w Łodzi,

ul. Łąkowa 11, 90 ? 562 Łódź

 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa

30 listopada 2009 r. o godz. 1500

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 

 

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w Warszawie.

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu, a także informacje na temat szkolenia dla beneficjentów dostępne są na stronie internetowej www.mos.gov.pl/pois

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.