Przejdź do treści

ZALICZKI DLA WYKONAWCÓW

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki: 1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu; 2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą; 3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego; 4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, istnieje możliwość certyfikowania do KE zaliczek wypłacanych przez beneficjentów wykonawcom, jeśli zaliczka spełnia jednocześnie następujące warunki:

1. Związana jest z pracami wykonanymi w ramach realizowanego projektu;
2. Wynika z umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą;
3. Została wypłacona zgodnie praktyką i przepisami prawa handlowego;
4. Została potwierdzona fakturą lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zajął stanowisko w sprawie formalnoprawnych podstaw udzielania zaliczek przez beneficjentów wykonawcom w świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Wypłata zaliczek przez beneficjenta może być certyfikowana tylko wtedy, jeśli zostało to wyraźnie przewidziane w umowie zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą (w umowie o udzielenie zamówienia publicznego). Oznacza to, że zamieszczenie stosownej klauzuli umownej stanowi warunek konieczny dla możliwości certyfikowania zaliczek wypłacanych przez beneficjentów.

2. W przypadku gdy zawarte umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nie zawierają postanowień dotyczących możliwości udzielania zaliczek, to zaliczkowa wypłata wynagrodzenia wykonawcy uzależniona jest od zmiany umowy. Dopuszczalność zmiany umowy powinna być oceniana przy uwzględnieniu przepisu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten, w odniesieniu do umów zawartych przed dniem 24.10.2008 r. uzależniał dopuszczalność dokonania takiej zmiany umowy w stosunku do treści oferty, od tego, czy było to korzystne dla zamawiającego lub konieczne z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Natomiast w stosunku do umów zawartych po tej dacie, zmiana umowy jest możliwa, jeżeli zostało to przewidziane w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jeżeli zostały określone warunki tej zmiany.

W przypadku wszczętych postępowań, w których nie nastąpiło jeszcze otwarcie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert, zamawiający powinni rozważyć możliwość przewidzenia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu zaliczkowania wynagrodzenia wykonawcy poprzez dokonanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zmian ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.