Przejdź do treści

Wcześniejsze szkolenia

  

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ


W dniu 7 listopada odbyło się drugie w tym roku szkolenie organizowane przez WFOŚiGW w Łodzi dla Beneficjentów PO IiŚ. Tym razem uczestnicy zapoznali się z obsługą Generatora Wniosków o Płatność. Spotkanie służyło zapoznaniu się z metodą sporządzania Wniosków o płatność za pomocą Generatora, który zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska zastąpi wersję elektroniczną wniosku przekazywaną do tej pory na płycie CD.
Organizacja szkolenia dla beneficjentów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy Technicznej POIiŚ.

 


 


 

PRZEPROWADZONE SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ PN.: ?O CZYM NALEŻY PAMIETAĆ REALIZUJĄC UMOWĘ O DOFINANSOWANIE W RAMACH I i II OSI PO IiŚ??

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 6 maja 2011 zorganizował szkolenie dotyczące realizacji umowy o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ. Trenerem szkolenia był pan Bartosz Wolański, który omówił następujące zagadnienia: ? wskaźniki produktu i rezultatu efektu ekologicznego,
? wskaźnikami we wniosku o płatność i w umowie w nawiązaniu do rozliczenia końcowego ,
? zmiany w projekcie i możliwości zmian w umowie o dofinansowanie,
? sankcje wobec beneficjenta wynikające z nieosiągnięcia wskaźników,
? główne zobowiązania beneficjenta związane z zarządzaniem projektem wynikające z umowy o dofinansowanie,
? definicje zakończenia realizacji projektu oraz zakończenia inwestycji,
? opracowanie końcowego wniosku o płatność,
? przykłady naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu,
? udokumentowanie osiągnięcia wskaźników,
? najczęstsze problemy w rozliczeniu dotacji unijnych oraz przykłady ich rozwiązań.

Tematyka szkolenia była zgodna ze zgłaszanymi przez beneficjentów wątpliwościami i problemami pojawiającymi się na etapie realizacji umowy o dofinansowanie w ramach I i II osi PO IiŚ. Szkolenie było bezpłatne i zostało zorganizowane w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej.

Prezentację ze szkolenia znajdziecie Państwo TUTAJ .

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 


 

 

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 27 września 2010 r. bezpłatne szkolenie pt: ?Stosowanie procedur FIDIC w inwestycjach realizowanych oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych?.

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą m.in.:
.: zastosowania poszczególnych warunków kontraktowych przy realizacji projektów,
.: obowiązków i uprawnień Zamawiającego,
.: odpowiedzialności Wykonawcy,
.: relacji FIDIC z: Prawem zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym, Prawem budowlanym i innymi aktami prawnymi.

Ponadto będą mieli możliwość konsultacji z wykładowcą zagadnień, które budzą wątpliwości przy realizacji projektów, a których znajomość jest niezbędna w procesie ich wdrażania. Szkolenie poprowadzi dr hab. Ryszard Szostak

Miejsce szkolenia: Hotel Savoy, ul. Traugutta 6, 90-107 Łódź

Prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 23.09.2010 r. na adres mailowy jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl lub faksem na numer (42) 636 22 54.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ


 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 22 marca 2010 r. przeprowadził szkolenie pt ?Wybrane aspekty dotyczące zarządzania projektem współfinansowanym ze środków PO IiŚ?.

Szkolenie poruszało tematykę dot. wybranych aspektów instytucjonalnych, organizacyjnych i prawnych zarządzania projektem, identyfikacją wymagań związanych z wypełnianiem warunków umowy o dofinansowanie. Szczegółowo omówiono zarządzanie zasobami ludzkimi, czasem, kosztami, zamówieniami oraz ryzykiem. Szkolenie przeznaczone było dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uczestniczyło w nim 35 osób. Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy otrzymali możliwość pozyskania praktycznej wiedzy, niezbędnej na etapie planowania i realizacji projektów.

Ewentualne pytania dotyczące zagadnień związanych z tematyką szkolenia można kierować do trenera, Pana Bartosza Supła, tel kontaktowy: (42) 661 11 08, adres e-mail: bartosz.supel@phin.pl

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoPani Barbara Robak ? Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wraz z trenerem: Panem Bartoszem Supłem witają zgromadzonych uczestników szkolenia.
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 22 marca 2010 r. szkolenie pt ?Wybrane aspekty dotyczące zarządzania projektem współfinansowanym ze środków PO IiŚ?.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę niezbędną na etapie planowania i realizacji projektów. Ponadto będą mieli możliwość konsultacji z wykładowcą zagadnień, które budzą wątpliwości przy realizacji projektów realizowanych w ramach PO, a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

 

Miejsce szkolenia: Hotel Mazowiecki, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź

 

Ze względu na ograniczona ilość miejsc, o kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 17.03.2010 r. na adres mailowy mparulska@wfosigw.lodz.pl lub faksem na numer (42) 636 22 54.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

 


 

 

 

 

 

 

W dniu 16 grudnia 2009 r. odbyło się szkolenie pt. ?Przygotowanie wniosków o płatność dla projektów inwestycyjnych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ? zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu firmy szkoleniowej PHIN Consulting Sp. z o.o.

Uczestnikami szkolenia byli beneficjenci I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi. Zakres szkolenia obejmował trzy części: Podczas pierwszej omówiono ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność - podstawy prawne, ogólne zasady sprawozdawczości programu, sprawozdawczość beneficjenta, zakres przedmiotowy, terminy sprawozdawczości, instrukcję wypełniania konkretnych pozycji wniosku, dokumenty załączone do wniosku o płatność oraz dokumentowanie wydatków. Kolejna część obejmowała część finansową i część rzeczową wniosku o płatność, podczas której przedstawiono wymogi w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji, prawidłowe opisywanie i obieg dokumentów finansowo - księgowych. W dalszej części szkolenia przeprowadzono warsztaty, poparte licznymi przykładami a także praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

 

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


 

szkolenie

 

 

 

 

Pani Barbara Robak ? Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wraz z trenerami: Panią Beatą Kapałą oraz Panią Magdaleną Malinowską witają zgromadzonych uczestników szkolenia.

 

 

 

 

 


 

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ ? ?Przygotowanie wniosków o płatność dla projektów inwestycyjnych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ?.

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 16 grudnia 2009 r. szkolenie pt. ?Przygotowanie wniosków o płatność dla projektów inwestycyjnych w ramach I i II osi priorytetowej PO IiŚ?.

 


Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę przydatną na etapie rozliczania projektów, podczas wykładów i warsztatów. Ponadto będą mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

Miejsce szkolenia: Hotel Mazowiecki, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, 90-640 Łódź

 

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 10.12.2009 r. na adres mailowy
mparulska@wfosigw.lodz.pl lub faxem na numer 042 636 22 54 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

 

 

 

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

  


 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów projektów, dla których podpisano już umowę o dofinansowanie na II międzynarodową konferencję beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. ?Dbając o zieloną przyszłość- fundusze UE w sektorze środowiska?, która odbedzie się w dniach 7- 8 grudnia 2009 r. w Krakowie, pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego.

Konferencja ma na celu omówienie obecnego stanu wdrażania projektów, wymianę doświadczeń pomiędzy beneficjentami, a także prezentację Państwa osiągnięć związanych z realizacją projektów.

W konferencji, na zaproszenie ministerstwa, wezmą udział przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów w ramach programu, w tym również przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także beneficjenci z innych krajów członkowskich.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2009 r na adres mailowy:
Mateusz.Andrzejewski@mos.gov.pl

Szczegółowe informacje o konferencji zamieszczone na stronie internetowej:
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/10247_ii_miedzynarodowa_konferencja_dla_beneficjentow_dbajac_o_zielona_przyszlosc_fundusze_ue_w_sektorze_srodowiska.html

 


 

Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie, skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ, przygotowujących projekty z zakresu I priorytetu PO IiŚ (działanie 1.1) oraz II priorytetu PO IiŚ (działanie 2.1. i 2.2.).

Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 października 2009 r. w hotelu Holiday Inn w Warszawie.

 

 

Program szkolenia

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia wyżywienie.

Dojazd i zakwaterowanie uczestnicy organizują we własnym zakresie. Przy rezerwacji noclegów w Hotelu Holiday Inn dla uczestników szkolenia oferuje zniżkę na hasło: ?Ministerstwo Środowiska?.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać do 12 października 2009 r. do godziny 10:00 na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej: iwona.burakowska@mos.gov.pl.

 

 

Informacji związanych ze szkoleniem udziela Iwona Burakowska (tel. 0-22 57 92 649) oraz Mateusz Andrzejewski (tel. 0-22 57 92 295).

Zaprasza się beneficjentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniach związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie w ramach PO IiŚ.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

 

 

Mapa dojazdu

 

Informacja o szkoleniu zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
 

 


 

Ministerstwo Środowiska organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie skierowane do potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ realizujących projekty z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, a także projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2009 r., w Warszawie.

? Program szkolenia

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.

? Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 2 kwietnia 2009 r. do godziny 10:00 na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej: iwona.burakowska@mos.gov.pl

Informacji związanych ze szkoleniem udziela Iwona Burakowska (tel. 0-22 579 26 49) oraz Mateusz Andrzejewski (tel. 0-22 579 22 95).

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

W szczególności zaprasza się tych beneficjentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie organizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Informacja o szkoleniu zamieszczona jest na stronie internetowej: www.ekoportal.pl


 

  

 

 

 

 

 

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ ?
?Wypełnianie wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

W dniu 20.02.2009 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, odbyło się szkolenie poświęcone wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkolenie skierowane było w szczególności do tych z potencjalnych beneficjentów, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie unijne w najbliższym konkursie (nabór zakończy się w dniu 27 lutego br.)
Szkolenie zostało przygotowane przez pracowników Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej WFOŚiGW a tematykę wypełniania wniosków o dofinansowanie przybliżyła uczestnikom szkolenia p. Krystyna Czechowska. Podczas szkolenia zostały przedstawione i wyjaśnione podstawowe zasady obowiązujące przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych. W celu wyeliminowania błędów w składanych wnioskach, zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia, które w praktyce stwarzają wnioskodawcom największe trudności.
W razie pytań i wątpliwości związanych z tematyką szkolenia, zapraszamy potencjalnych beneficjentów do Punktu Informacyjnego działającego w ramach Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej (możliwe jest uzyskanie informacji drogą telefoniczną, mailową jak również podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Funduszu). 
 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 Pani Barbara Robak Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wita uczestników szkolenia i zachęca potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o pomoc uniją.
 Uczestnicy szkolenia ? potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej PO IiŚ Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ ? ?Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

W dniu 10 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie pt. ?Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Uczestnikami szkolenia byli potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi. Wykładowca ? pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego omówił zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwsza część szkolenia została poświęcona podstawowym pojęciom oraz zasadom związanym z kwalifikowalnością wydatków ? omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: podstawy prawne kwalifikowalności, kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność wydatku, trwałość projektu, dokumentowanie wydatków, podwójne finansowanie. W dalszej części szkolenia zostały zaprezentowane poszczególne kategorie wydatków poparte licznymi przykładami a także praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Pani Barbara Robak ? Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi oraz pani dr Małgorzata Kurzyniec ? Sikorska Członek Zarządu FRP witają zgromadzonych uczestników szkolenia

 

 

Pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uczestnicy szkolenia

 


 
12 - 13.02.2009 - Szkolenie organizowane przez Ministerstwo Środowiska - przygotowanie wniosków o dofinansowanie

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno ? ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.
Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 lutego br., w Warszawie, w hotelu Kyriad Prestige, ul. Towarowa 2.
? Program szkolenia
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.
? Formularz zgłoszeniowy
? Mapa dojazdu
Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 9 lutego br. na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej:
Iwona.burakowska@mos.gov.pl.
Informacji związanych ze szkoleniem udziela Iwona Burakowska (tel. 0-22 822 49 35) oraz Marcin Górecki (tel. 0-22 823 42 19).


Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Zapraszamy beneficjentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w naszych szkoleniach.
Informacja o szkoleniu zamieszczona jest na stronie internetowej:
www.ekoportal.pl .

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.