Przejdź do treści

Procedury

Procedura składania wniosków (stan na dzień 30 czerwca 2006)

Beneficjenci powinni skontaktowa
ć się z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu wypełnienia wniosku wstępnego do Funduszu Spójności w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia.
Wniosek wstępny do Funduszu Spójności 
(489KB)  plik spakowany -(275KB)

oraz dodatkowych dokumentów:

Oświadczenie o niewspółfinansowaniu projektu z innych instrumentów polityki strukturalnej UE (36KB)  plik spakowany -(4KB)

Zestawienie planowanych umów (18KB)
  plik spakowany -(4KB)

Zbiorcze zestawienie zadań (23KB)
  plik spakowany -(5KB)

Efekt ekologiczny i efektywność finansowa przedsięwzięcia - gospodarka odpadami (21KB)
plik spakowany -(5KB)

Efekt ekologiczny i efektywnoś
ć finansowa przedsięwzięcia - ochrona powietrza (17KB)
plik spakowany -(3KB)

Efekt ekologiczny i efektywność finansowa przedsięwzięcia - gospodarka wodno-ściekowa (19KB)
plik spakowany -(3KB)

 Wypełniony wniosek wstępny musi zostać złożony do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.Pomoc w przygotowaniu projektu


W ramach pomocy technicznej można współfinansowa
ć wszelkiego rodzaju dokumentację niezbędną do właściwego przygotowania projektu do Funduszu Spójności, a w szczególności: analizy, studia wykonalności (wstępne i właściwe), dokumentacje techniczne, projektowe, raportu oceny oddziaływania na środowisko, wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

 

Podręczniki 

Podręcznik dla beneficjentów Fudnuszu Spójności (587KB)  plik spakowany -(453KB)
Ogólny podręcznik zarządzania i kontroli Fudnuszu Spójności (707KB)  plik spakowany -(677KB)Procedura oceny wniosków


Projekty muszą by
ć przygotowywane zgodnie ze "Strategią wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004 - 2006". Na poziomie krajowym dokonuje się wstępnego wyboru projektów do dofinansowania z Funduszu Spójności. Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy z Funduszu Spójności na dane przedsięwzięcie należy do Komisji Europejskiej.

 
Wnioski wstępne (karty potencjalnego przedsięwzięcia) są w pierwszym rzędzie oceniane pod względem formalnym przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wnioski niespełniające formalnych wymogów są zwracane beneficjentom do poprawienia. Prawidłowo przygotowane wnioski zostaną przekazane NFOŚiGW, który na podstawie kryteriów szczegółowych, zaakceptowanych przez Ministra Środowiska, sporządza ranking najlepiej przygotowanych i kwalifikujących się do wsparcia projektów. 


Szczegółowe zadania NFOŚIGW w zakresie przygotowywania przedsięwzięć ochrony środowiska przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności zostały określone w porozumieniu podpisanym z Ministrem Środowiska w grudniu 2002 roku. 

Porozumienie pomiędzy Ministrem Środowiska a NFOŚIGW (16KB)  plik spakowany -(12KB)

Ministerstwo Środowiska jest odpowiedzialne za tworzenie w porozumieniu z NFOŚiGW listy przedsięwzię
ć do współfinansowania z Funduszu Spójności na dany rok.
Został powołany Komitet Sterujący do spraw Funduszu Spójności, który rekomenduje Ministrowi Środowiska najlepsze projekty z listy. Minister Środowiska zatwierdza kolejne listy projektów do dalszej procedury.

Aplikacje do Fuduszu Spójności przygotowują beneficjenci przy współpracy z NFOŚiGW oraz Ministerstwem Środowiska. Aplikacje zawierające niezbędne dokumenty m.in. studium wykonalności, raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, analizy ekonomiczne i finansowe przekazywane są, za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,do Komisji Europejskiej. 

Opinie na temat naszych projektów będą wyrażać kolejne Dyrekcje Generalne, w tym najistotniejsze będą oceny dwóch: Dyrekcji Generalnej do spraw Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej do spraw Rozwoju Regionalnego. Ostatecznie Komisja Europejska akceptuje projekty do dofinansowania i przyznaje pomoc finansową na dane przedsięwzięcie w formie decyzji. Decyzją Komisji Europejskiej jest również określona wysokość dofinansowania
z Funduszu Spójności.


Udostępniamy także Przewodnik po Funduszu Spójności na lata 2000-2006 przygotowany przez Komisję Europejską. 

Przewodnik po Fudnuszu Spójności - 2000-2006 (1105KB)  plik spakowany -(171KB)

Aplikacja do Funduszu Spójności - w języku polskim (622KB)  plik spakowany -(90KB)


Skład Komitetu Sterującego dla Funduszu Spójności:


- przedstawiciele Ministerstwa Środowiska,
- przedstawiciele NFOŚiGW,
- przedstawicel MGPiPS,
- przedstawiciele organizacji pozarządowych desygnowych przez organizacje ekologiczne,
- przedstawiciele organizacji samorządowych,
- przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska S.A.

Po decyzji Ministra Środowiska dla wybranych projektów są przygotowywane Aplikacje do Funduszu Spójności - wnioski wysyłane do oceny Komisji Europejskiej. Tworzeniu dokumentacji niezbędnej do załączenia do Aplikacji przy pomocy droadczej ekspertów może zosta
ć sfinansowane w ramach pomocy technicznej.

kryteria wyboru projektu (21KB)  plik spakowany -(12KB)

Działania powyższe mogą być sfinansowane z pomocy technicznej w 75%, pozostałą część środków wyłożyć musi beneficjent.


Dodatkowe informacje są dostępne na stronach:


http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/
oraz
http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/
Fundusz_spojnosci/Pomoc_techniczna.psml

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.