Przejdź do treści

Lista projektów

Projekty z terenu województwa łódzkiego (stan na dzień 31 grudnia 2006)

Do chwili obecnej decyzje Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności uzyskały cztery przedsięwzięcia z terenu województwa łódzkiego:


1. Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II - decyzja KE z grudnia 2004 r.;

Zakres rzeczowy projektu obejmuje inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe na systemach wodociągowych i na sieci dystrybucyjnej w Łodzi, modernizację najstarszej części systemu kanalizacyjnego Miasta, której głównym celem jest ochrona rzek przed zrzutem nie oczyszczonych ścieków z kanalizacji ogólnospławnej, inwestycje rozwojowe wodno-kanalizacyjne w strefie zurbanizowanej Miasta na terenach osiedli mieszkaniowych
o intensywnej zabudowie jednorodzinnej w tym: realizacja 64 km wodociągów i 169 km kanalizacji sanitarnej, 93 km kanalizacji deszczowej. Celem projektu jest poprawa standardu życia mieszkańców, jakości wody dostarczanej mieszkańcom, stanu technicznego sieci wodno-kanalizacyjnej i ograniczenie liczby awarii, likwidacja barier rozwojowych.


całkowita wartoś
ć projektu: 142.242.710 euro
przyznana dotacja z Funduszu Spójności: 71.121.355 euro
udział Funduszu Spójności w kosztach projektu: 50%
wnioskodawca: Miasto Łódź
2. Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach - decyzja KE z grudnia 2005 r.;

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę około 52 km sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w południowo – zachodniej części miasta, budowę około 1,6 km sieci kanalizacji ogólnospławnej w nieuzbrojonej części centrum miasta oraz modernizację i renowację 8,2 km istniejącego kolektora sanitarnego łączącego miejską sieć kanalizacyjną z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi. Projekt umożliwi objęcie miasta zorganizowanym systemem odbioru nieczystości, ograniczy ilość wód przypadkowych trafiających
do kanalizacji sanitarnej, zwiększy iloś
ć mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej o około 13,5%.

całkowita wartość projektu: 18.669.000 euro
przyznana dotacja z Funduszu Spójności: 11.683.217 euro
udział Funduszu Spójności w kosztach projektu: 63,70%
wnioskodawca: Miasto Pabianice3. Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - decyzja KE z grudnia 2005 r.;

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej, modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z uporządkowaniem gospodarki osadowej, modernizację stacji uzdatniania wody oraz modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej. Głównym celem planowanych inwestycji jest kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie całego miasta Zgierza. W celu poprawy stanu i rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej obsługującej mieszkańców Zgierza planuje się zmodernizowanie i wybudowanie na terenie miasta prawie 14 km sieci wodociągowej oraz 61 km sieci kanalizacji sanitarnej. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości środowiska
i życia mieszkańców.

całkowita wartość projektu: 17.750.000 euro
przyznana dotacja z Funduszu Spójności: 11.978.200 euro
udział Funduszu Spójności w kosztach projektu: 68%
wnioskodawca: "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" sp. z o.o.4. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu - decyzja KE z listopada 2006 r.;

Projekt jest realizowany wspólnie przez miasto i gminę Sieradz. Jego celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na w/w terenach. Zakres rzeczowy projektu obejmuje zmodernizowanie stacji uzdatniania wody w Sieradzu, rozbudowanie systemu kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta i gminy, budowę kanalizacji deszczowej i dwóch podczyszczalni wód deszczowych w lewobrzeżnej części Sieradza. Ogółem program inwestycji liniowych zakłada budowę około 126 km sieci kanalizacji sanitarnej i około 4,5 km kanalizacji deszczowej, a także modernizację odcinka wodociągu o długości 750 m.
W wyniku realizacji projektu stopień skanalizowania indywidualnych mieszkańców wzrośnie
z 80,6% do 97,8% - w mieście oraz z 1,5% do 67,5% - w gminie.
 


całkowita wartość projektu: 30.968.000 euro,

przyznana dotacja z Funduszu Spójności: 17.032.000 euro
udział Funduszu Spójności w kosztach projektu: 55%
wnioskodawca: Miasto Sieradz


Ponadto, z budżetu Funduszu Spójności współfinansowane są aktualnie dwa przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miasta Łodzi, które otrzymały dofinansowanie z ISPA w 2001 r., tj.:

1. Oczyszczanie ścieków w Łodzi (faza I)
2. Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi


W grupie projektów przesłanych do Komisji Europejskiej, które oczekują na decyzję
o dofinansowaniu jest projekt:

1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim - projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Piotrków Trybunalski.


W fazie przygotowania w ramach Pomocy Technicznej, finansowanej z puli środków UE
na podstawie Memorandum finansowego 2002/PL/16/P/PA/013 "Pomoc techniczna dla sektora środowiska", są dwa projekty :
 
1. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w mieście Skierniewice - projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Skierniewice,
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego - projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki.
Ponadto przedsięwzięciami przygotowywanymi do wnioskowania o dofinansowanie z Funduszu Spójności są:


1. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Bełchatów - projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Bełchatów,

2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka - Faza I - projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka,
3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego - Faza II - projekt zgłoszony przez Urząd Miasta Konstantynów Łódzki.

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.