Przejdź do treści

Wytyczne


Zgodnie z art. 35 ust. 3  Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, a także w celu zapewnienia jednolitości zasad wdrażania programów operacyjnych, może, z uwzględnieniem art. 26, wydać wytyczne dotyczące programów operacyjnych w zakresie:

 1. szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego;
 2. trybu dokonywania wyboru projektów;
 3. kwalifikacji osób uczestniczących w wyborze projektów;
 4. trybu dokonywania płatności i rozliczeń;
 5. trybu monitorowania postępów realizacji programów operacyjnych;
 6. trybu i zakresu sprawozdawczości z realizacji programów operacyjnych;
 7. sposobu oceny programów operacyjnych;
 8. warunków technicznych gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej;
 9. kontroli realizacji programów operacyjnych;
 10. sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości;
 11. innych spraw związanych z przygotowaniem i wdrażaniem programów operacyjnych.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Horyzontalne

Obowiązujące wytyczne w okresie programowania na lata 2007 – 2013, zostały wydane w poniżej wymienionym zakresie i są dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakładce:

Fundusze UE dokumenty/Okres programowania 2007-2013/Wytyczne MRR/Wytyczne horyzontalne obowiązujące

Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych.

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa.

Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej.

Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013.

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości.

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej.

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013.

Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń.

Wytyczne w zakresie informacji i promocji.

Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących.

Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym.

Wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Wytyczne nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego.


Wytyczne horyzontalne będące na etapie konsultacji dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakładce:

Fundusze UE dokumenty/Okres programowania 2007-2013/Wytyczne MRR/ Wytyczne horyzontalne – konsultacje


Szczegółowe wytyczne ministra rozwoju regionalnego dla programu operacyjnego infrastruktura i środowisko

Wytyczne szczegółowe dotyczące POIiŚ zostały wydane w poniżej wymienionym zakresie i są dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakładce:

Fundusze UE dokumenty/Okres programowania 2007-2013/Wytyczne MRR/Wytyczne horyzontalne obowiązujące

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ

Wytyczne szczegółowe będące na etapie konsultacji dostępne są na stronie stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.