Przejdź do treści

Zarządzanie programem

Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. ministrom właściwym.

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
 • Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);
 • Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII).

Instytucje Pośredniczące (IP) podpisały Porozumienia z Instytucjami Wdrażającymi (IW/IP2),którym powierzyły część zadań związanych z wdrażaniem i realizacją POIiŚ. Na podstawie powyższego Porozumienia podpisanego w dniu 25 czerwca 2007 r. z Ministrem Środowiska jako Instytucją Pośredniczącą, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przejął jako Instytucja Wdrażająca część zadań związanych z realizacją działań w ramach osi priorytetowych:


I. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
Opis priorytetu według Projektu Szczegółowego opisu priorytetów opracowanego do wersji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zatwierdzonej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.

Finansowanie:
Fundusz Spójności (2 783 mln euro).

Cel:
Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w system kanalizacji, oczyszczalnie ścieków.

Działania:

 • 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.RLM.

Zarządzanie działaniem:

 • Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 •  Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Środowiska;
 •  Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca);
 •  NFOŚiGW dla projektów powyżej 25 mln euro;
 •  WFOŚiGW dla projektów poniżej 25 mln euro.

Rodzaje projektów:

 • Budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej;
 • Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.  

Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, w zakresie projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Rodzaje beneficjentów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • Podmioty świadczące usługi wodno - ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 85% wydatków kwalifikowanych.

II. GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Opis priorytetu według Projektu Szczegółowego opisu priorytetów opracowanego do wersji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zatwierdzonej przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.

Finansowanie:

 • Działanie 2.1 - Fundusz Spójności (1 015 mln euro);
 • Działanie 2.2 - Fundusz Spójności (200 mln euro).

Cel:
Wspieranie działań w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku, tym recyklingu, wdrażania technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Działania:

 • 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;
 • 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Zarządzanie działaniami:

 • Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego;
 • Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Środowiska;
 • Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca);
 • NFOŚiGW dla projektów powyżej 25 mln euro;
 • WFOŚiGW dla projektów poniżej 25 mln euro.

Rodzaje projektów:

Działanie 2.1

 • Kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniające co najmniej działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku  lub unieszkodliwiania oraz o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania, a także działania na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami;

  Budowa:
 • punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
 • składowisk (wyłącznie jako element regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów);
 • instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu w szczególności demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzania odpadów z niego powstałych, demontażu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, sortowania odpadów selektywnie zbieranych, mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pozostałych po selektywnym zbieraniu odpadów zawierających odpady ulegające biodegradacji;
 • instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych lub odpadów powstałych w wyniku ich przetwarzania;
 • instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii;
 • instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie.

Projekty wskazane powyżej powinny zawierać społeczne kampanie edukacyjne związane z zarządzaniem odpadami.

Działanie 2.2

 • Rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji, usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych);
 • Projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk;
 • Modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

Minimalna wartość projektu - 20 mln PLN.

Rodzaje beneficjentów:

Działanie 2.1

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst.

Działanie 2.2

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;
 • podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst;
 • wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • jednostki organizacyjne podległe MON;
 • urzędy morskie;
 • podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej.

Maksymalny poziom dofinansowania:

Działanie 2.1

 • 85% kosztów kwalifikowanych

Działanie 2.2

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki - 85% wydatków kwalifikowanych;
 •  podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst - 85% wydatków kwalifikowanych;
 •  wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne - 85% wydatków kwalifikowanych;
 •  jednostki organizacyjne podległe MON - 00 % wydatków kwalifikowanych;
 •  urzędy morskie - 100 % wydatków kwalifikowanych; podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej:

a) w przypadku jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków budżetu państwa - 100 % wydatków kwalifikowanych;

b) w przypadku jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych, zapewniających wkład własny ze środków innych niż budżet państwa - 85 % wydatków kwalifikowanych. 85% wydatków kwalifikowanych.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.