Przejdź do treści

Konkurs dla najlepszych EkoBelfrów i EkoSzkoły!

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „EkoBelfry 2011” przygotowanym specjalnie dla aktywnych nauczycieli prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz placówek oświatowych propagujących tematykę ochrony środowiska.

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „EkoBelfry 2011” przygotowanym specjalnie dla aktywnych nauczycieli prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz placówek oświatowych propagujących tematykę ochrony środowiska.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i zespołów szkół. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród dwóch kategorii: Ekobelfer oraz Ekoszkoła.

Łączna pula nagród przeznaczona do rozdysponowania wynosi 76.000 zł.


REGULAMIN KONKURSU „EKOBELFRY 2011”

§ 1 Przedmiot i cel Konkursu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem lub Organizatorem ogłasza Konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych nauczycieli, prowadzących działalność na polu edukacji ekologicznej oraz szkół i przedszkoli propagujących tematykę ochrony środowiska
w celu uhonorowania zrealizowanych działań i rozpowszechnienia dobrych przykładów w tym zakresie.§ 2 Uczestnicy Konkursu i kategorie uczestnictwa
1. Do Konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i zespoły szkół, zwane dalej placówkami lub uczestnikami.
2. Konkurs jest ogłaszany w następujących kategoriach:
Ekobelfer – maksymalnie może zostać zgłoszonych 2 nauczycieli z jednej placówki: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych (przyroda, biologia, geografia, chemia, fizyka), w tym również dyrektor placówki w przypadku, gdy naucza jednocześnie w/w przedmiotu.
Ekoszkoła.
3. Dana placówka może zgłosić się do Konkursu w jednej lub obu kategoriach.
 

§ 3 Terminarz Konkursu

Planowany termin
Działanie
październik 2011
 
ogłoszenie Konkursu
do 18 listopada 2011
 
nadsyłanie zgłoszeń konkursowych przez uczestników
do 6 grudnia 2011
wybór laureatów przez Kolegium Konkursowe
do 16 grudnia 2011
podjęcie decyzji przez Zarząd Funduszu o przyznaniu nagród
do 31 grudnia 2011
Wypłata i wręczenie nagród


§ 4 Przystąpienie do Konkursu i zgłoszenie konkursowe
1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie do Funduszu wypełnionego zgłoszenia konkursowego, sporządzonego według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu, stosownie do zgłaszanej kategorii.
2. Wzór zgłoszenia do Konkursu można pobrać ze strony internetowej www.wfosigw.lodz.plw siedzibie Funduszu. oraz
3. Wniosek konkursowy należy dostarczyć do WFOŚiGW w Łodzi na adres: ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w jednym egzemplarzu, w wersji papierowej, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „EKOBELFRY 2011” w nieprzekraczalnym terminie do 18 listopada 2011 r., przy czym data wpływu rozumiana jest jako termin dostarczenia do siedziby Funduszu

§ 5 Kolegium Konkursowe i zasady oceny zgłoszeń
1. Oceny nadesłanych zgłoszeń w każdej z kategorii dokona powołane przez Zarząd Funduszu Kolegium Konkursowe, zwane dalej Kolegium, złożone z przedstawicieli Organizatora.
2. Wnioski konkursowe niezgodne z Regulaminem, a w tym złożone po terminie wskazanym w § 4 ust. 3 Regulaminu, nie podpisane lub nieprawidłowo wypełnione, nie będą podlegały ocenie Kolegium.
3. Kolegium dokona oceny nadesłanych zgłoszeń biorąc po uwagę: działania placówek
i nauczycieli na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska opisane w zgłoszeniach konkursowych, w tym ich aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację takich przedsięwzięć, a także osiągnięcia
i współpracę z innymi podmiotami.


§ 6 Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie, wypłata i przeznaczenie nagród
1. Nagrody w Konkursie są nagrodami pieniężnymi. Pula środków przeznaczona na nagrody
w Konkursie wynosi do 76.000,00 zł. (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
2. Planuje się przyznanie nagród w każdej z kategorii w następującym podziale:
a)   Kategoria „Ekobelfer”:
- 4 nagrody pieniężne I stopnia w wysokości po 5.000,00 zł.;
- 4 nagrody pieniężne II stopnia w wysokości po 3.000,00 zł.;
- 4 nagrody pieniężne III stopnia w wysokości po 1.500,00 zł;
- 4 wyróżnienia w wysokości po 500,00 zł.
b) Kategoria „Ekoszkoła” – 4 podkategorie nagród: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna:
- 1 nagroda pieniężna I stopnia o wartości 5.000,00 zł. w każdej z podkategorii;
- 1 nagroda pieniężna II stopnia o wartości 2.500,00 zł. w każdej z podkategorii;
- 1 nagroda pieniężna III stopnia o wartości 1.500,00 zł. w każdej z podkategorii.
3. Fundusz zastrzega sobie możliwość zmiany ilości i wysokości przyznanych nagród.
4. Środki z narody przyznawanej w kategorii „Ekoszkoła” mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych służących edukacji ekolgicznej, sprzętu audio-wizualnego, komputerowego lub multimedialnego wykorzystywanego do zajęć z uczniami, zorganizowanie wycieczki edukacyjnej dla uczniów lub stworzenie/doposażenie przyszkolnego ogródka dydaktycznego.
5. Propozycje co do ilości i wysokości nagród w Konkursie, po ocenie przedstawionych zgłoszeń, Kolegium przedstawia Zarządowi Funduszu wnioskując o ich zatwierdzenie. Decyzja Zarządu Funduszu w tym zakresie jest ostateczna.
6. Zarząd Funduszu może w uzasadnionym przypadku dokonać zwiększenia puli środków przeznaczonych na Konkurs.
7. Wszystkie placówki oraz nauczyciele zgłoszeni do Konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.
8. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez laureata rachunek bankowy. Nagroda wypłacana osobie fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
9. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie ogłoszenia jego wyników i uroczystości podsumowującej Konkurs ze stosownym wyprzedzeniem.


§ 7 Postanowienia końcowe
1. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.
2. Nadesłane zgłoszenia konkursowe wraz z załącznikami nie będą zwracane.
3. Wszelkie wątpliwości interpretacyjne odnośnie postanowień Regulaminu rozstrzyga Zarząd Funduszu,
a w uzasadnionych przypadkach może zmienić on postanowienia Regulaminu.
4. Zapytania dotyczące Konkursu można zgłaszać telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną:
nr tel. 42 66 34 197, nr faks: 42 639 51 21, e-mail: wszczawinska@wfosigw.lodz.pl lub fundusz@wfosigw.lodz.pl.
5. Przystąpienie do Konkursu  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wyniki Konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi.


Do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2Z wyrazami szacunku,
 
Tomasz Łysek
Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.