Przejdź do treści

Lista przedwsięwzięć priorytetowych 2009 r.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Łodzi zatwierdziła Uchwałą nr 103/VI/2008 z dn. 27.06.08 r. listę przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na rok 2009.
 
 
LISTA
PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH 
PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA 
ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
NA 2009 ROK
 
 
Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2009 rok opracowano na podstawie:
·         Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015,
·         Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
·         Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015,
·         Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego.
Ujęto w niej również potrzeby zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty w zakresie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej już rozpoczętych jak i też planowanych do realizacji w 2009 roku.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, działając na podstawie art. 405, 406 i 409 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150), wspomaga osiąganie długoterminowych celów środowiskowych województwa łódzkiego, przeznaczając w 2009 roku środki finansowe na realizację następujących przedsięwzięć priorytetowych:
 
PRIORYTETY
1.
Ochrona zasobów wodnych (OWiGW)
2.
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (OZ)
3.
Ochrona powietrza (OA)
4.
Ochrona przed hałasem (OH)
5.
Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)
6.
Edukacja ekologiczna (EE) – jako instrument wspierający realizację zadań w ramach poszczególnych priorytetów
7.
Badania naukowe i ekspertyzy (BN)
8.
Monitoring środowiska (MŚ)
9.
Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (KO)        
10.
Pozostałe zadania ochrony środowiska (ZI)
 

Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następować będzie zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią:
1.     wspomaganie zadań korzystających ze środków funduszy strukturalnych, przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
2.     dofinansowanie zadań ochrony środowiska równolegle dotowanych przez Fundusz Spójności,
3.     wspieranie zadań pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, a wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym, zadań realizowanych na terenach objętych ochroną przyrody, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody,
4.     dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną.
 
Priorytety WFOŚiGW w Łodzi wg poszczególnych dziedzin ochrony środowiska przedstawiono poniżej.
PRIORYTETY DZIEDZINOWE
 
1.    Ochrona Zasobów Wodnych (OW, GW)
 
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
 
Ochrona wód
OW 1.1.
Realizacja inwestycji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
OW 1.2.
Budowa, rozbudowa i/lub modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2 000.
OW 1.3
Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2 000.
OW 1.4
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach kompleksowego systemu odprowadzania ścieków na terenach gdzie nie jest możliwe ich skanalizowanie.
 
Gospodarka Wodna
GW 1.5.
Budowa i/lub modernizacja urządzeń wodnych zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
GW 1.6.
Usuwanie szkód spowodowanych powodziami.
GW 1.7.
Budowa i/lub modernizacja zbiorników małej retencji:
·              Smardzew,
·              Ralewice.
GW 1.8.
Zaopatrzenie mieszkańców w wodę do celów pitnych pod warunkiem:
·                budowy urządzeń wodociągowych na terenach, na których działają bądź są budowane sieci kanalizacji sanitarnej, lub
·                budowy i modernizacji urządzeń stacji uzdatniania wody w przypadku niewłaściwej jakości wody.
 

 
2. Gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi (OZ)
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
OZ 2.1.
Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów, oraz ich przetwarzania w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania.
OZ 2.2.
Budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji lub urządzeń do odzysku lub unieszkodliwianie odpadów.
OZ 2.3.
Modernizacja składowisk odpadów.
OZ 2.4.
Realizacja zadań polegających na unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych, w tym likwidacja mogilników oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.
OZ 2.5.
Rekultywacja składowisk odpadów i terenów zdegradowanych.
 
3. Ochrona powietrza (OA)
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
OA 3.1.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
OA 3.2.
Redukcja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w energetyce i przemyśle.
OA 3.3.
Ograniczenie niskiej emisji.
OA 3.4.
Modernizacja układów technologicznych z wprowadzaniem nowoczesnych technik spalania paliw.
 
4. Ochrona przed hałasem (OH)
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
OH 4.1
Budowa ekranów akustycznych oraz innych zabezpieczeń wzdłuż istniejących tras komunikacyjnych przy których stwierdzone zostało przekroczenie norm, w celu ochrony mieszkańców przed hałasem.
 
5. Ochrona przyrody i krajobrazu (OP)
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
OP 5.1.
Prace rewitalizacyjne realizowane na terenach objętych ochroną, zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody oraz Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.
OP 5.2.
Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na obszarach chronionych.
OP 5.3.
Prace lecznicze, pielęgnacyjne oraz konserwacyjne drzew i krzewów.
OP 5.4.
Nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin zielnych wieloletnich, z wyłączeniem upraw mających charakter rolniczy i produkcyjny.
OP 5.5.
Tworzenie systemu obszarów chronionych oraz powoływanie indywidualnych form ochrony.
OP 5.6.
Ochrona zagrożonych wyginięciem rodzimych zwierząt, roślin i grzybów.
OP 5.7.
Restytucja rodzimych gatunków zagrożonych wyginięciem.
OP 5.8.
Poprawa warunków bytowych zwierząt wolno żyjących (dzikich) oraz zwierząt w ogrodach zoologicznych.
 
6. Edukacja ekologiczna (EE) – jako instrument wspierający realizację zadań w ramach poszczególnych priorytetów
 
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
EE 6.1.
Promocja zagadnień związanych z siecią NATURA 2000.
EE 6.2.
Programy edukacji ekologicznej realizowane przez placówki oświatowe, ośrodki edukacji ekologicznej, parki krajobrazowe, nadleśnictwa i organizacje pozarządowe, których podstawowym celem statutowym jest edukacja ekologiczna i ochrona środowiska.
EE 6.3.
Konkursy ekologiczne o zasięgu wojewódzkim i krajowym.
EE 6.4.
Seminaria, konferencje, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska.
EE 6.5.
Zadania związane z obchodami Dnia Ziemi, Międzynarodowym Dniem Ochrony Środowiska, krajowymi i międzynarodowymi akcjami ekologicznymi.
EE 6.6.
Organizowanie kampanii i akcji edukacyjno – informacyjnych oraz upowszechnianie poprzez media idei ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
EE 6.7.
Wspieranie wydawnictw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
EE.6.8.
Zakup książek i prenumerata czasopism ekologicznych.
 
7. Badania naukowe i ekspertyzy (BN)
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
BN 7.1.
Opracowanie programów zarządzania zasobami wodnymi w województwie łódzkim oraz ochrony przeciwpowodziowej.
BN 7.2.
Opracowanie programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem.
BN 7.3.
Prace naukowo-badawcze, opracowania, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z ochroną wód i gospodarką wodną, gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, edukacją ekologiczną, oraz ochroną różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
BN 7.4.
Opracowania stanowiące podstawę sporządzania aplikacji o pozyskanie środków Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych, w tym stanowiące załączniki do wniosku o pozyskanie środki z tych funduszy na zadania z zakresu ochrony środowiska.
 
8. Monitoring środowiska (MŚ)
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
MŚ 8.1
Opracowanie i upowszechnianie informacji o stanie środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz tworzenie baz danych o zanieczyszczeniach.
 
9. Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (KO)
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
KO 9.1.
System kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska i obowiązanych do ponoszenia opłat.
 

 
10. Pozostałe zadania ochrony środowiska
Działanie
Priorytetowe kierunki dofinansowania w roku 2009
ZI 10.1.
Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.
ZI 10.2.
Wspieranie działań Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący
Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi
 
Maciej Trzeciak

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.