Przejdź do treści

Ogłoszenie o konkursie

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach: Priorytetu I „ Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. „ Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008) Priorytetu II „ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. „ Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)
Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:
Priorytetu I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. ? Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008)
Priorytetu II ? Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. ? Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu
Dofinansowaniu podlegają wszystkie projekty wskazane dla działania 1.1. oraz 2.2. w punkcie 14 ?Przykładowe rodzaje projektów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.)

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 1.1. oraz 2.2. w punkcie 17a ?Typ beneficjentów? w Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.)

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi dla:

  • Priorytetu I ? Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. ? Gospodarka wodno-ściekowa
    w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - 300 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008)
  • Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 50 mln euro z Funduszu Spójności (konkurs nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008)

Poziom dofinansowania projektów
Poziom współfinansowania projektów w ramach działania 1.1 oraz 2.2 ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu.
Niemniej jednak poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu w ramach działania 1.1 oraz 2.2 zostanie każdorazowo określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.


Maksymalna kwota dofinansowania projektu
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 26 maja 2008 r.) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do ?Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko? i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 19 czerwca br.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursów jest uzależniony od terminu podjęcia przez Komisję Europejską ostatniej decyzji w sprawie przyznania dofinansowania dla projektów powyżej 25 mln euro zidentyfikowanych w procesie naboru wniosków.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór wniosku o dofinansowanie jest umieszczony tutaj.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Wnioski należy składać w terminie od 1 sierpnia do 1 września 2008 r. w godzinach 9.00 ? 15.00.

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro* do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro* * - Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 1 września 2008 r. o godz. 1500. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do właściwej instytucji.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie. Poszczególne elementy umowy będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:

opis zmian w stosunku do regulaminów ogłoszonych w dniu 30 czerwca 2008 r.

listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie dla I osi priorytetowej

listy sprawdzające do wniosku o dofinansowanie dla II osi priorytetowej

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.