Przejdź do treści

REALIZACJA POMOCY FINANSOWEJ

Informacje w zakresie realizacji pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...
1. Finansowanie przedsięwzięć priorytetowych

W celu dofinansowania realizacji zadań znajdujących się na „Liście przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi” w 2006 r. Fundusz zawarł 527 umów na ogólną kwotę 152.853,00 tys. zł oraz 5 aneksów zwiększających kwoty umów z lat ubiegłych w łącznej wysokości 1.946,00 tys. zł. Kwota zwartych na zadania priorytetowe umów wraz z aneksami zwiększającymi w 2006 r. stanowiła 88 % zrealizowanego Planu Działalności. Na realizację powyższych przedsięwzięć w 2006 r. wydatkowano ogółem 63.680 tys. zł. Zobowiązania Funduszu na dzień 31.12.2006 r. z tytułu dofinansowania zadań priorytetowych wyniosły 90.741,00 tys. zł.


2. Realizacja dopłat do kredytów

Dopłata do oprocentowania kredytu komercyjnego stanowi specyficzną formę pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dzięki której stosunkowo niewielkie zaangażowanie finansowe Funduszu powoduję realizację inwestycji o wielokrotnie większej wartości. Dla potrzeby tej pomocy został stworzony w bankach współpracujących z Funduszem specjalny rodzaj kredytu, którego wysokość zgodnie „Regulaminem dopłat WFOŚiGW w Łodzi do kredytów komercyjnych udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska” nie mogła przekroczyć 70% wartości zadania.

Na podstawie decyzji Zarządu Funduszu w sprawie przyznania dopłaty banki zawarły w 2006 r. 89 umów kredytowych na łączną kwotę 16.976.121,67 zł, z czego 86 umów zawarto na podstawie wniosków z 2006 r., zaś pozostałe 3 umowy na podstawie wniosków złożonych w 2005 r.
W 2006 r. Fundusz przekazał do banków współpracujących przy realizacji dopłat kwotę 584.393,63 zł. Środki finansowe przekazywane były na podstawie umów kredytowych zawartych w latach 2002-2006. Zobowiązań z tytułu dopłat do kredytów na dzień 31.12.2006 r. wynosiły 2.964.938,89 zł.
Zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w 2006 r. w formie dopłat do oprocentowania kredytu realizowane były w następujących dziedzinach: ochrona atmosfery, ochrona wód i gospodarka wodna, zakupy inwestycyjne.

Ochrona atmosfery
Łącznie w 2006 r. zmodernizowano 24 lokalnych kotłowni węglowych. Wybudowano 8 nowych kotłowni zasilanych gazem, 7 kotłowni opalanych biomasą oraz zainstalowano 5 pomp ciepła.
Przeprowadzonych termomodernizację łącznie w 45 obiektach wykonując m.in.: docieplenia ścian zewnętrznych budynków, docieplenia stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej, połączone z modernizacjami kotłowni i instalacji c.o.
W wyniku realizacji ww. zadań w 2006 r. uzyskano łączny efekt ekologiczny w postaci ograniczenia zanieczyszczeń powietrza o około: SO2 „ 7,70 t/rok, NOx „ 6,70t/rok,CO- 30,25 t/rok, Pyły - 9,50 t/rok, CO2 - 83,69 t/rok.

Ochrona wód i gospodarka wodna
W 2006 r. Fundusz dofinansował rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków realizowaną przez Gminę Biała Rawska.
Dofinansowano także budowę lokalnych przydomowych oczyszczalni w ilości 4 szt., oraz rozbudowę 6.900 mb sieci sanitarnej i podłączenie do niej 179 gospodarstw. Ponadto kredyt z dopłatą Funduszu został wykorzystany na budowę stacji uzdatniania wody realizowaną przez Gminę Tuszyn.
Powyższe inwestycje przyczyniły się do ograniczenia ładunku zanieczyszczeń o około: BZT5 „ 14,49 t/rok, ChZT „ 18,10 t/rok, Zawiesina ogólna „ 16,84 t/rok, Azot amonowy - 1,79 t/rok, Azot ogólny „ 1,25 t/rok, Fosfor ogólny „ 0,39 t/rok.

Zakupy inwestycyjne
W tej grupie zadań Fundusz dofinansował zakup koparkoładowarki służącej do odmulania kanałów wodnych.
Kredyt z dopłatą został również wykorzystany na zakup nowoczesnego sprzętu potrzebnego do produkcji masy bitumicznej. Modernizacja instalacji do wytwarzania mas bitumicznych spowodowała ograniczenie emisji zanieczyszczeń o około: Pył - 20,270 t/rok, CO - 1,510 t/rok, SO - 2,010 t/rok, NOx - 2,250 t/rok.


3. Umorzenia pożyczek

W 2006 r. do Funduszu wpłynęło 190 wniosków o umorzenie pożyczek. Rozpatrzono ogółem 167 wniosków, w tym 12 wniosków złożonych w 2005 r. Rada Nadzorcza pozytywnie rozpatrzyła 164 wnioski o umorzenie pożyczek, 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, natomiast 34 wnioski o umorzenie pożyczek oczekiwały na rozpatrzenie przez Radę Nadzorczą w 2007 r. Jeden wniosek został wycofany.
Łączna kwota umorzonych pożyczek w 2006 r. wyniosła 20 478 080,51 zł (167 umów).


4. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska

W 2006 r. Fundusz zgodnie z art. 411 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) przeznaczył na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej kwotę 33.700,00 zł.

Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. zwycięskie jednostki z terenu województwa łódzkiego w VII Edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu: Miasto Kutno jako laureat w kategoriach Szklana Statuetka, Lider Zbiórki Tworzyw oraz Złota Bela Makulatury, a także Związek Gmin Regionu Kutnowskiego Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Bełchatowie i Miasto Sieradz jako laureaci Konkursu w kategorii Edukacja Ekologiczna.


5. Działalność w zakresie absorpcji środków unijnych

W 2006 r. WFOŚiGW w Łodzi kontynuował działalność związaną z pełnieniem roli Instytucji Pośredniczącej III szczebla we wdrażaniu Funduszu Spójności na obszarze województwa łódzkiego, realizując zadania związane z przygotowaniem przedsięwzięć w sektorze ochrony środowiska do dofinansowania z ww. Funduszu. Zakres tych zadań obejmował m.in.: identyfikację przedsięwzięć mogących uzyskać dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z opracowywaniem wojewódzkiej listy przedsięwzięć rekomendowanych do dofinansowania, ocenę przedsięwzięć zatwierdzanych przez Ministra Środowiska do aplikowania o dofinansowanie z ww. funduszu, pomoc beneficjentom w przygotowaniu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, a także zadania z zakresu wymaganej sprawozdawczości.

W omawianym okresie Fundusz wspierał działania Miasta Sieradz i Miasta Piotrków Trybunalski mające na celu uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej o dofinansowaniu projektów, których dokumentacja została przekazana do Komisji w 2004 r. lecz nie zostały one objęte dofinansowaniem z powodu wyczerpania przyznanej Polsce alokacji środków Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Efektem tych działań było wydanie decyzji Komisji Europejskiej w miesiącu listopadzie 2006 r. o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”. Wysokość udzielonej pomocy z Funduszu Spójności wynosi 17,03 mln euro i stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu. Rzeczowy zakres projektu obejmuje modernizację stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta i gminy Sieradz. Natomiast, projekt Miasta Piotrków Trybunalski pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” został przesunięty do realizacji na nowy okres finansowania UE obejmujący lata 2007-2013.

W 2006 r. Fundusz ściśle współpracował też z wnioskodawcami przedsięwzięć, które zostały wskazane przez Ministra Środowiska do przygotowania w ramach pomocy technicznej finansowanej z puli środków unijnych na podstawie Memorandum Finansowego Nr 2002/PL/16/P/PA/013. Współpraca ta w głównej mierze polegała na udzielaniu pomocy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej dla przyszłych wykonawców usług consultingowych i dotyczyła n/w przedsięwzięć z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej:
• „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice”,
• „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”.

Ponadto, realizowano zadania związane z przygotowaniem przedsięwzięć, dla których wstępne wnioski o dofinansowanie z Funduszu Spójności złożono w Biurze Funduszu w końcu 2005 oraz w 2006 r. Były to m.in. przedsięwzięcia zgłoszone przez Miasto Bełchatów, Miasto Rawa Mazowiecka i Miasto Konstantynów Łódzki.

Fundusz dofinansował, w formie pożyczki, przygotowanie dla Miasta Rawa Mazowiecka projektu studium wykonalności wraz z aplikacją do Funduszu Spójności. Udzielił również promesy Miastu Bełchatów na przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu na opracowanie ww. dokumentacji.
Oprócz wyżej opisanych działań, Fundusz wspomagał finansowo jednostki samorządu terytorialnego udzielając im niskooprocentowanych pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji przedsięwzięć proekologicznych współfinansowanych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.


6. Działalność kontrolna Funduszu


W 2006 r. Fundusz przeprowadził 1 994 kontrole inwestycji. Przeprowadzone kontrole dotyczyły zadań zakwalifikowanych do poniżej wymienionych dziedzin ochrony środowiska:
• 393 kontrole zadań z dziedziny ochrony atmosfery,
• 528 kontroli zadań z dziedziny ochrony wód i gospodarki wodnej,
• 45 kontroli zadań z dziedziny ochrony ziemi,
• 40 kontroli zadań z dziedziny ochrony przyrody,
• 59 kontroli z dziedziny edukacji ekologicznej,
• 225 kontroli zadań z dziedziny pozostałe zadania ochrony środowiska,
oraz :
• 161 kontroli umorzenia części pożyczki przed podjęciem decyzji o umorzeniu,
• 313 kontroli wykorzystania środków pochodzących z umorzeń pożyczek,
• 230 kontroli zadań dofinansowanych w formie dopłat do kredytów i uzyskanych efektów ekologicznych/rzeczowych.

W trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości na następujących etapach :
• złożenia wniosku „ w sześciu przypadkach,
• realizacji zadania inwestycyjnego „ w jednej umowie,
• wykorzystania środków pochodzących z umorzeń „ w trzech przypadkach.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.