Przejdź do treści

DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW STATUTOWYCH WFOŚiGW w ŁODZI

Informacje o działalności organów statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi...
1. Rada Nadzorcza

Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr LII/875/2006 z dnia 28.02.2006 r. powołał Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującym składzie:

Paweł Sałek „ Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Ministra Środowiska;

Piotr Ligocki - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wyznaczony przez Wojewodę Łódzkiego;

Sławomir Malinowski
„ Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody;

Edward Gnat
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego;

Stanisław Fontański
„ Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego;

Wiesław Kosonóg
- przedstawiciel organizacji ekologicznych;

Grzegorz Witoń
„ przedstawiciel samorządu gospodarczego.


Po uwzględnieniu zmian dokonanych w trakcie 2006 r. skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2006 r. przedstawiał się następująco:

Paweł Sałek „ Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Ministra Środowiska;

Kazimierz Perek
- p.o. Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego „ Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

Hieronim Andrzejewski
„ Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody;

Artur Dunin
„ Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego;

Stanisław Fontański
„ Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego;

Wiesław Kosonóg
przedstawiciel organizacji ekologicznych;

Jadwiga Kaczorowska
- przedstawiciel samorządu gospodarczego.


W 2006 r. Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń podejmując łącznie 227 uchwał. Realizując zadania określone w art. 414 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Nadzorcza zatwierdziła: Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności, bilans za rok 2005 oraz uchwaliła „Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Łodzi na rok 2007” oraz Plan Działalności na 2007 rok.

W 2006 r. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 71 uchwał dotyczących udzielenia dofinansowania, zatwierdzając wnioski Zarządu o przyznanie środków w łącznej kwocie 124.335,3 tys. zł, z czego 116.642,8 tys. zł w formie pożyczek i 7.692,5 tys. zł w formie dotacji. Ponadto Rada podjęła 4 decyzje o zwiększeniu przyznanego już wcześniej dofinansowania w łącznej wysokości 2.276,3 tys. zł. Udzieliła także dwóch promes na kwotę 2.317,3 tys. zł.

W 2006 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła 167 wniosków o umorzenie pożyczek, z czego 3 wnioski - negatywnie. Łączna kwota dokonanych umorzeń pożyczek w 2006 r. wyniosła 20.385,9 tys. zł.
W trakcie 2006 r. Rada Nadzorcza trzykrotnie zmieniała obowiązujące w roku 2006 „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi” oraz „Regulamin dopłat do kredytów komercyjnych udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska”.

Plan Działalności Funduszu na rok 2006 zmieniany był dwukrotnie tj. w lipcu, kiedy dokonano także zmian w Planie Finansowym oraz w październiku.

W dniu 01.12.2006 r. przyjęła „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi” znajdujące zastosowanie do pomocy finansowej udzielonej na podstawie umów zawartych po 01.01.2007 r. oraz „Regulamin dopłat do kredytów komercyjnych udzielanych przez banki na zadania z zakresu ochrony środowiska” na rok 2007.


2. Zarząd

Zarząd WFOŚiGW w Łodzi w 2006 r. pracował w składzie:
Prezes Zarządu „ Jarosław Berger;
Zastępca Prezesa Zarządu „ Jerzy Szmit;
Zastępca Prezesa Zarządu „ Anna Adamska;
Zastępca Prezesa Zarządu „ Ludwik Kempa ;
Zastępca Prezesa Zarządu „ Włodzimierz Janik.

W 2006 r. Zarząd Funduszu odbył 82 posiedzenia, podejmując łącznie 1.500 uchwał.

W 2006 r. praca Zarządu koncentrowała się głównie na:
• podejmowaniu decyzji o udzielaniu pożyczek i dotacji będących ustawowo w jego kompetencjach,
• podejmowaniu decyzji o przyznawaniu dopłat do kredytu,
• akceptacji zmian warunków umów,
• bieżącej analizie przychodów i wydatków Funduszu,
• przygotowaniu wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej o zatwierdzenie dofinansowanie zadań ze środków Funduszu, w których wartość pomocy finansowej przekraczała 0,5 % przychodów uzyskanych przez Fundusz w roku poprzednim,
• opiniowaniu wniosków o umorzenie pożyczek przedkładanych Radzie Nadzorczej do decyzji,
• gospodarowaniu środkami Funduszu,
• realizowaniu uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej,
• kontrolowaniu wykorzystania pożyczek i dotacji przyznanych ze środków Funduszu,
• kontroli realizacji Planu Działalności i Rocznego Planu Finansowego oraz wnioskowaniu o dokonanie w nich przesunięć,
• przygotowaniu dokumentów, materiałów i informacji na posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym Rocznego sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok 2005.

W 2006 r. Zarząd wprowadził m.in.: procedury składania i rozpatrywania wniosków przez Fundusz na 2007 r., wzory wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu na 2007 r. oraz wzór wniosku o umorzenie pożyczki, wytyczne do sporządzania wniosku, kwalifikacji i sposobu zaliczania kosztów dla zadań z dziedziny Edukacji Ekologicznej, instrukcję rozliczania kosztów zadania dofinansowanego ze środków Funduszu, procedurę kontroli finansowej w Funduszu, Regulamin Organizacyjny Biura Funduszu.

Łączna pomoc finansowa udzielona beneficjentom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2006 r. na podstawie decyzji Zarządu wyniosła 61.594,71 tys. zł, w tym w formie dotacji - 20.678,93 tys. zł, a w formie pożyczek - 40.915,78 tys. zł. Ponadto Zarząd przyznał dopłaty do oprocentowania kredytów w kwocie 1.060,98 tys. zł oraz udzielił promes w łącznej wysokości 1.399,54 tys. zł.
Realizując decyzje Zarządu i Rady w 2006 roku WFOŚiGW w Łodzi zawarł 612 umów, w tym 360 umów dotacji i 252 umowy pożyczek.


3. Biuro Funduszu

Siedziba Funduszu mieści się w Łodzi przy ul. Łąkowej 11. Fundusz posiada numer identyfikacji REGON: 470787266.

W Funduszu w 2006 r. odbyły się trzy kontrole: dwie Najwyższej Izby Kontroli - Delegatury w Łodzi oraz jedna Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie.

W 2006 r. do Funduszu wpłynęło łącznie 770 wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczek i dotacji. Rozpatrzono pozytywnie 658 wniosków. Na podstawie 614 wniosków zawarto 612 umów. Ponadto na 2007 r. pozostają do realizacji zobowiązania wynikające z 3 promes. W 41 przypadkach wnioskodawcy złożyli rezygnację z przyznanego przez Fundusz dofinansowania.

Spośród wszystkich wniosków złożonych w 2006 r. 52 rozpatrzono negatywnie. Nie zostało rozpatrzonych 60 wniosków ze względu na uchybienia formalne i merytoryczne (brak kompletu załączników, inwestycja nie przygotowana do realizacji, wniosek złożony po terminie, brak efektu ekologicznego i/lub rzeczowego), przy czym w 26 przypadkach wnioskodawcy zrezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie.

Zatrudnienie w WFOŚiGW w Łodzi na dzień 31.12.2006 r. wynosiło 70,7 etatu (w tym 5 członków Zarządu).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.