Przejdź do treści

ZMIANY W "ZASADACH..." NA 2008 R.

Zgodnie z Uchwałą Nr 20/III/2008 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 10 marca 2008 r. zmianie uległy zapisy § 10 ?Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi? na rok 2008 r.
Zgodnie z Uchwałą  Nr  20/III/2008 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 10 marca 2008 r. zmianie uległy zapisy § 10  „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi”  na rok 2008 r.:

§ 10
1. Pożyczka udzielana przez Fundusz jest oprocentowana wg stałej stopy procentowej określonej w umowie (r), ustalanej w odniesieniu do stopy redyskonta weksli – ogłaszanej przez NBP, zwanej dalej „s.r.w.”, obowiązującej w dniu podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez kompetentny organ Funduszu, pomniejszonej/powiększonej  o  punkty procentowe (p.p.) w wysokości wskazanej w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Dla pożyczek stanowiących krajowy wkład własny beneficjenta wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi:
1). r=(s.r.w.-3,5 p.p.), lecz nie mniej niż 1,5% - na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem bezzwrotnych środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, w rozumieniu zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem pkt. 2).
2). r=(s.r.w.–2 p.p.), lecz nie mniej niż 3% - na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania z Funduszu Spójności tj. studium wykonalności (w tym map na potrzeby analizy opcji), raportu oceny oddziaływania na środowisko, dokumentacji przetargowej i projektowo-technicznej.
3. Dla pożyczek nie stanowiących krajowego wkładu własnego, o którym mowa w ust. 2 wysokość oprocentowania w stosunku rocznym wynosi:
1). r=(s.r.w.-2 p.p.), lecz nie mniej niż 3% - przy udzielaniu pożyczek przeznaczonych na:
a).  budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę, rozbudowę, modernizację kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami,
b).  budowę i zwiększenie retencyjności zbiorników, regulację rzek, budowę, modernizację budowli hydrotechnicznych, c).  inwestycje związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii,
d).  zadania dotyczące redukcji niskiej emisji lub racjonalizacji zużycia energii,
e).  budowę, rozbudowę, modernizację składowisk, linii technologicznych, maszyn, urządzeń do odzysku i do unieszkodliwiania odpadów, rekultywacji terenów,
f).  zakup samochodów do wywozu odpadów, kompaktorów, pojemników na odpady oraz na realizację innych zadań związanych z gospodarką odpadami, nie wymienionych w lit. e),
g).  ochronę przyrody i krajobrazu.
2). r=(s.r.w.–0,5 p.p.), lecz nie mniej niż 4,5% - przy udzielaniu pożyczek przeznaczonych na:
a).  budowę, rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody, ujęć wody, budowę separatorów wód deszczowych,
a).  budowę sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz na inne zadania z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej nie wymienione w ust.3 pkt.1 lit. a), b), ust. 3 pkt. 2 lit. a),
b).  redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych w przemyśle i energetyce,
c).  inne cele związane z ochroną środowiska, nie wymienione w ust. 3 pkt.1) i 2) lit. a- c.
3). r=(s.r.w.+1 p.p.), lecz nie mniej niż 6% - przy przyznawaniu dodatkowych środków w formie pożyczek, nie objętych pierwotną umową, a związanych ze wzrostem kosztów realizacji zadania”.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.