Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole ds. Analiz i Planowania w WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole ds. Analiz i Planowania w WFOŚiGW w Łodzi


Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Specjalista w Zespole ds. Analiz i Planowania
Wymiar zatrudnienia: 1 etat/ umowa o pracę na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 27 września 2011 r.
Termin składania dokumentów: 10 października 2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
? obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
? pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
? wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, prawa lub administracji,
? wymagany co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy na stanowisku analityka finansowego w instytucji finansowej (bank, instytucja ubezpieczeniowa, firma leasingowa, factoringowa lub podobne),
? osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
? pożądane ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, finansów, prawa lub podobne,
? pożądane doświadczenie na stanowisku związanym z windykacją należności, nadzorem właścicielskim, budżetowaniem, planowaniem finansowym,
? teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej (w tym analizy wskaźnikowej) i oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych itp. na podstawie sprawozdań finansowych,
? teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie zasad skutecznego zabezpieczania wierzytelności,
? znajomość praktycznych i prawnych aspektów windykacji należności,
? swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office (Word, Excel, mile widziane ? MS Power Point),
? bardzo dobra organizacja pracy własnej,
? umiejętność pracy pod presją czasu,
? umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia,
? umiejętność syntezy i analizy informacji,

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
? przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej i oceny zdolności kredytowej potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi,
? ocena zaproponowanych przez beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi zabezpieczeń wierzytelności,
? przygotowywanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń wierzytelności oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą,
? monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi oraz wartości ustanowionych zabezpieczeń,
? nadzór nad windykacją należności Funduszu (m.in. współpraca z Zespołem Radców Prawnych i komornikami, przygotowywanie związanych z windykacją dokumentów, opinii i wniosków dla Zarządu Funduszu, negocjacje z dłużnikami),
? udział w procesie planowania działalności finansowej Funduszu.
? komunikatywność i otwartość na kontakty z klientem wewnętrznym i zewnętrznym, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. życiorys;
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy;
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Specjalisty w Zespole ds. Analiz i Planowania? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.10.2011 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:br> Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634183 od Pani ? Anny Żurańskiej

Uwagi:
? kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
? aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
? osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
? ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
? informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
? wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
? WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów,
? wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.