Przejdź do treści

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2011 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy PZP na dostawę samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Łodzi.
WF/9748/ZA/221/070-01/11INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę samochodu osobowego dla WFOŚiGW w Łodzi.

I. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację i zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Siedziby i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty i spełnili wszystkie warunki SIWZ Najkorzystniejsza oferta ? siedziba i adres Wykonawcy Uzasadnienie wyboru Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert Łączna punktacja
MAREK KABZIŃSKI ?AUTO KABZIŃSKI? ul. Sulejowska 45 97 ? 300 Piotrków Trybunalski MAREK KABZIŃSKI ?AUTO KABZIŃSKI? ul. Sulejowska 45 97 ? 300 Piotrków Trybunalski Ofertę wybrano na podstawie kryteriów opisanych w SIWZ ? oferta najkorzystniejsza. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Cena ? 90 pkt Średnie zużycie paliwa ? 5 pkt Termin realizacji zamówienia ? 5 pkt 100 pkt

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.