Przejdź do treści

Wyjaśnienia do SIWZ

Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Na podstawie Art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. http://www.wfosigw.lodz.pl/bip/przetargi/133049.pdf
2. http://www.wfosigw.lodz.pl/bip/przetargi/133111.pdf ,
na które WFOŚiGW w Łodzi wyjaśnia:

Ad.1. W punkcie II.F Zamawiający opisał urządzenie gotowe do pracy tj. ze wszelkimi materiałami eksploatacyjnymi gotowymi do uruchomienia urządzenia i jego pracy (bez papieru).
Ad.2. Wymagane przez Zamawiającego dokumenty zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19.05.2006 (Dz.U. 2006 Nr 87 poz.605) potwierdzają wymagania określone przez Zamawiającego.
Pod pojęciem warunki serwisu i gwarancji Zamawiający rozumie zakres czynności wykonawcy określonych np. w umowie gwarancyjnej i serwisowej mających na celu realizację tych umów.

Na podstawie Art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wprowadza dodatkowy zapis w Rozdziale II:
"5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia posiadać będą certyfikaty (deklaracje) zgodności CE (w tym na komputer jako produkt), znak CE (w tym na komputer jako produkt), znak B dla urządzeń zasilających lub inne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP."

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.