Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych 

Wymiar zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Data ogłoszenia naboru: 19 kwietnia 2011 r.

Termin składania dokumentów: 04 maja 2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub bankowości,
 • wymagany co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku analityka finansowego w instytucji finansowej (bank, instytucja ubezpieczeniowa, firma leasingowa, factoringowa lub podobne),
 • osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

 • przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej i oceny zdolności kredytowej potencjalnych beneficjentów WFOŚiGW w Łodzi,
 • ocena zaproponowanych przez beneficjentów zabezpieczeń wierzytelności,
 • przygotowywanie propozycji form i wysokości zabezpieczeń wierzytelności oraz ich negocjowanie z wnioskodawcą,
 • monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej beneficjentów Funduszu oraz wartości ustanowionych zabezpieczeń.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • teoretyczna i praktyczna wiedza z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej (w tym analizy wskaźnikowej) i oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych itp. na podstawie sprawozdań finansowych,
 • teoretyczna i praktyczna wiedza w zakresie zasad skutecznego zabezpieczenia wierzytelności,
 • umiejętność analizy i oceny biznesplanu,
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel),
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność i otwartość na kontakty z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,  
 • rzetelność i odpowiedzialność, 
 • odporność na stres,
 • umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.  

Wymagane dokumenty:
 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.05.2011 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126

od Pani - Marzeny Szcześniewskiej


Uwagi:

 • Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane.
 • Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi
 • Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
  ? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

   


Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.