Przejdź do treści

Przetarg nieograniczony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 15 maja 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza progów określonych w art. 11 ust. 8 PZP na dostawę artykułów biurowych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 informuje, że w dniu 15 maja 2008 r. ogłosił przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia nie przekracza progów określonych w art. 11 ust. 8 PZP na dostawę artykułów biurowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na potrzeby ogólne Biura WFOŚiGW w Łodzi oraz Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej na potrzeby realizacji zadań Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi jako Instytucja Wdrażająca na mocy Porozumienia z Ministrem Środowiska z dnia 25 czerwca 2007 r. (kody: CPV 30190000, CPV 25240000, CPV 21120000, CPV 30125000).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w art. 22 i nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 24 Prawa zamówień publicznych oraz przedłożenie w terminie oferty wraz z wymaganymi załącznikami, tj. oświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US, odpis KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie wynikające art. 22, aktualnie obowiązujący katalog oferowanych artykułów biurowych wraz z cennikiem,  w formie papierowej i elektronicznej. Ocena tego warunku polegać będzie na komisyjnym sprawdzeniu kompletności oferty podczas otwarcia ofert.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował:
  cena oferty    100%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdej z wagi kryterium.
Zamawiający nie udziela zaliczki na poczet realizacji zamówienia.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od upływu terminu składania ofert.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PT POIiŚ 2007-2013

Oferty należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi, ul. Łąkowa 11 w nieprzekraczalnym terminie do 26.05.2008 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 26.05.2008 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego.
Wszelkie informacje pod nr telefonu (42) 663 41 24 lub 25
Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację: www.wfosigw.lodz.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.