Przejdź do treści

Ogłoszenie - Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole Realizacji Umów w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,


Stanowisko: Inspektor w Zespole Realizacji Umów
Wymiar zatrudnienia: 1 etat, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy:Łódź
Data ogłoszenia naboru: 18.01.2011 r.

Termin składania dokumentów: 31.01.2011 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 6 miesięczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:

 • kontrolę wywiązywania się przez beneficjentów z realizacji umów pożyczek i dotacji zawartych przez WFOŚiGW w Łodzi,
 • rozliczanie umów pożyczek i/lub dotacji,
 • przygotowanie zmian do zawartych umów.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

Wymagane dokumenty:
 

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectw pracy,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektor w Zespole Realizacji Umów” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2011 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w 126

Marzena Szcześniewska


Uwagi:

 • Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
 • Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi
 • Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
  “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

   

 • Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

  Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

  Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

  Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

  Zobacz więcej informacji

  Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.