Przejdź do treści

Ogłoszenie Nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 25.10.2010 r.
Termin składania dokumentów: 07.11.2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
• obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, ewentualnie finansów, ekonomii,
• przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego,
• osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• znajomość unijnego systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska,
• znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska,
• znajomość podstaw prawa zamówień publicznych,
• znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• chęć podnoszenia kwalifikacji,
• umiejętność syntezy i analizy informacji,
• umiejętność pracy w systemie MS Office,
• umiejętność skutecznego komunikowania się,
• umiejętność prezentacji na forum publicznym,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
• dyspozycyjność.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:
• przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji działań oraz wniosków o płatność,
• kwalifikowanie i rozliczanie wydatków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów,
• ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( I i II oś priorytetowa),
• monitorowanie realizacji projektów na podstawie informacji przedstawianych przez beneficjentów,
• zapewnienie potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom informacji dot. funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.2010 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 26 - Marzena Szcześniewska

Uwagi:
• Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
• Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
• Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
• Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
• Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
• Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
• WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.
• Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.