Przejdź do treści

Ogłoszenie - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko:
Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej w WFOŚiGW w Łodzi


Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon:42 663 41 00
Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 08 września 2010 r.
Termin składania dokumentów: 21 września 2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
• obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
• znajomość technik kontroli, znajomość przepisów prawa krajowego i wspólnotowego UE, biegła znajomość rachunkowości związanej z realizacją projektów unijnych (m.in. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej) oraz zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi,
• wymagana co najmniej 5-letnia praktyka w sektorze finansów publicznych, w tym 1-rok przy realizacji projektów unijnych,
• osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• pracy w zespole,
• rozwiązywania problemów,
• dyspozycyjność( praca w terenie ),
• zaawansowana obsługa komputera,
• organizacja pracy własnej,
• pracy pod presją czasu,
• syntezy i analizy informacji,
• wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne ( komunikatywność, kreatywność ).

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
• prowadzenie kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej Beneficjentów realizujących zadania POIiŚ,
• prowadzenie kontroli w zakresie poprawności procedur zawierania umów ( w tym zgodność z ustawą Pzp),
• prowadzenie kontroli kwalifikowalności wydatków Beneficjentów realizujących zadania POIiŚ,
• prowadzenie kontroli VAT przy realizacji zadań POIiŚ,
• prowadzenie dokumentacji i sprawozdań w zakresie prowadzonych kontroli.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole Kontroli Zewnętrznej” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2010 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634126 od Pani – Marzeny Szcześniewskiej

Uwagi:
• Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
• Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
• Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
• Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
• Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
• Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
• WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.