Przejdź do treści

Ogłoszenie - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 666 41 00, Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony Miejsce wykonywania pracy: Łódź Data ogłoszenia naboru: 02 czerwca 2010 r. Termin składania dokumentów: 16 czerwca 2010 r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko:

Starszy Inspektor
w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 666 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych
Wymiar zatrudnienia:
1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 02 czerwca 2010 r.
Termin składania dokumentów: 16 czerwca 2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • 1 rok stażu pracy
 • osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość praktycznych i prawnych aspektów windykacji należności,
 • znajomość zagadnień z zakresu bankowości, analizy ekonomiczno-finansowej, rachunkowości,
 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

 • nadzór nad windykacją należności Funduszu (m.in. współpraca z radcami prawnymi i komornikami, przygotowywanie związanych z windykacją dokumentów, opinii i wniosków dla Zarządu Funduszu),
 • analiza ekonomiczno-finansowa kontrahentów Funduszu, opiniowanie zabezpieczeń spłaty pożyczek i dotacji,
 • nadzór właścicielski nad spółkami, w których WFOŚiGW w Łodzi posiada akcje bądź udziały

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole ds. Analiz i Inwestycji Kapitałowych? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.06.2010 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje
data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:

Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126

od Pani Anny Żurańskiej

 

Uwagi:

 • Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
 • Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.