Przejdź do treści

OGŁOSZENIE - NABÓR

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 666 41 00,

Stanowisko: Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym
Wymiar zatrudnienia: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 24 maja 2010 r.
Termin składania dokumentów: 07 czerwca 2010 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
• obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe,
• znajomość zasad rachunkowości, przepisów podatkowych, przepisów ubezpieczeń społecznych oraz przepisów dotyczących finansów publicznych i zamówień publicznych,
• znajomość wytycznych MRR horyzontalnych oraz szczegółowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
• wymagana co najmniej 2-letnia praktyka w rachunkowości,
• osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
• znajomość obsługi komputera pakiet Microsoft Office,
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:
• kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji księgowej,
• dekretowanie dowodów księgowych i uzgadnianie księgowań,
• sporządzanie dowodów księgowych w systemie komputerowym,
• potwierdzanie sald w miarę potrzeb,
• obsługa i wprowadzanie danych do systemu informatycznego F-K ,
• uzgadnianie obrotów i sald kont na koniec każdego miesiąca w zakresie prowadzonych ewidencji,
• realizacja zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie:
  - weryfikacji umów o dofinansowanie pod względem finansowym przed ich podpisaniem,
  - kontroli formalno-rachunkowej wniosków o płatność wraz z załącznikami sporządzonymi przez Beneficjentów,
  - dekretowania i wprowadzania dowodów księgowych do krajowego i lokalnego systemu informatycznego,
  - sprawdzania poświadczeń, deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej,
  - sporządzania wniosków o dotację do Instytucji Pośredniczącej,
  - wysyłania zatwierdzonej dokumentacji do Instytucji Pośredniczącej,
  - kontroli rachunkowej dokumentacji księgowej,
  - wykrywania nieprawidłowości oraz sporządzania informacji,
  - sporządzania raportów o wykrytych nieprawidłowościach,
  - podejmowanie działań mających na celu odzyskanie kwot nieprawidłowo wykorzystanych,
  - sporządzania rozliczeń i informacji dotyczących wykorzystania dotacji,
  - sporządzanie okresowych i końcowych sprawozdań z realizacji Osi w podziale na Działania w zakresie danych finansowych,
  - przygotowania informacji/zestawień ad hoc w zakresie danych finansowych,
  - uzgadniania obrotów i sald kont wyodrębnionych dla POIiŚ.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. życiorys,
3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie – świadectw pracy,
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym” należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2010 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 6634126
od Pani – Anny Żurańskiej

Uwagi:
• Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
• Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
• Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
• Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
• Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
• Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
• WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)”

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.