Przejdź do treści

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Zaproszenie do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Łodzi za 2010 rok oraz sporządzenia w 5 egzemplarzach pisemnej opinii wraz z raportem, o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

Oczekiwany termin zakończenia badania:
a. wstępnego – do 25.02.2011 roku,
b. ostatecznego dostarczenia opinii – do 21.03.2011 roku.
2. Oferta powinna zawierać:
a. aktualny odpis z KRS lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,
b. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
c. wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat,
d. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 66 ustawy o rachunkowości,
e. cenę netto i cenę brutto w zł, za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji.
3. Dane finansowe dotyczące Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawarte są na stronie internetowej: www.wfosigw.lodz.pl zakładka: O funduszu, Plan Działalności oraz w Monitorze Polskim B z dnia 15 lipca 2010r Nr 1143 poz.6329
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 20 października 2010 roku do godziny 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kancelarii. Ofertę należy opatrzyć adnotacją “Oferta badania sprawozdania finansowego za 2010 rok.”
5. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.