Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole ds. Promocji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszego inspektora w Zespole ds. Promocji w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Starszy inspektor w Zespole ds. Promocji w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 29 sierpnia 2018 r.

Termin składania dokumentów: 12 września 2018 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum roczny staż pracy w jednostkach finansów publicznych działających na podstawie ustawy o finansach publicznych, potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniami,
 • wykształcenie wyższe,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej lub public relations,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na  komunikację słowną i pisemną,
 • umiejętność redagowania materiałów promocyjnych i artykułów prasowych, w tym także w języku angielskim,
 • znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera - pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu, w tym podejmowania decyzji
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
 • pracy w zespole,

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • odporność na stres,
 • bezkonfliktowość,
 • asertywność,
 • opanowanie.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu ds. Promocji WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Zespołu,
 • organizacja działań marketingowych,
 • inicjowanie nowych form budowania pozytywnego wizerunku instytucji,
 • przygotowywanie i opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
 • zamieszczanie informacji, ogłoszeń i materiałów promujących działalność Funduszu na stronie www oraz na stronie BIP oraz portalu Facebook,
 • współpraca z mediami w zakresie propagowania działań podejmowanych przez Fundusz,
 • prowadzenie ewidencji oraz dbałość o bieżącą dostępność materiałów promocyjno-informacyjnych..

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia na stanowisko Starszego inspektora w Zespole ds. Promocji" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.09.2018 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-86 od Pana Ryszarda Przybyła.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko, życiorys powinien być opatrzony podpisaną klauzulą:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji przeprowadzanego przez WFOŚiGW w Łodzi (art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679).

Informujemy Państwa, iż

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź.
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. 
 • Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie ubiegania się pracę w WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych można skontaktować się ze specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych WFOŚiGW w Łodzi pod nr. tel. 42 66-34-145
Do pobrania:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.