Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Nieinwestycyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Nieinwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:       93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:     42 663 41 00

Stanowisko: Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Nieinwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 01 czerwca 2018 r.

Termin składania dokumentów: 15 czerwca 2018 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum czteroletni staż pracy w jednostkach finansów publicznych działających na podstawie ustawy o finansach publicznych, potwierdzony świadectwami pracy lub zaświadczeniami,
 • wykształcenie wyższe z zakresu biologii, ochrony środowiska lub administracji,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska,
 • znajomość procedur i możliwości związanych z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera - pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy pod presją czasu,
 • syntezy i analizy informacji,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej,
 • pracy w zespole.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • kreatywność,
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych WFOŚiGW w Łodzi.

 Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie (pożyczki, dotacje, przekazanie środków) składanych przez wnioskodawców z dziedzin: Edukacja ekologiczna, Ochrona Przyrody i Krajobrazu, Badania Naukowe i Ekspertyzy/Monitoring Środowiska.
 • Współudział w negocjowaniu warunków umów o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
 • Współudział w opracowywaniu programów priorytetowych i regulaminów ochrony przyrody i edukacji ekologicznej ogłaszanych przez WFOŚiGW w Łodzi.
 • Kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW w Łodzi

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Młodszego Specjalisty w Zespole ds. Projektów Nieinwestycyjnych" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.06.2018 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres:
93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-41-85 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi: 

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony podpisaną klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji przeprowadzanego przez WFOŚiGW w Łodzi (art. 6 ust. 1 pkt a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679)."

 Informujemy Państwa, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź. 
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.
 • Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie ubiegania się pracę w WFOŚiGW w Łodzi, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych można skontaktować się ze specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych WFOŚiGW w Łodzi pod nr. tel. 42 66-34-103/104.

 Do pobrania:

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.