Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Dyrektor Biura w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Dyrektora Biura w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:       93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:     42 663 41 00

Stanowisko: Dyrektor Biura w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 etat, umowa o pracę na czas nieokreślony

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: kwiecień 2018 r.

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 12 lutego 2018 r.

Termin składania dokumentów: 26 lutego 2018 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • minimum ośmioletni staż pracy w jednostkach finansów publicznych działających na podstawie ustawy o finansach publicznych,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 • minimum trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z administrowaniem jednostki,
 • wykształcenie wyższe - kierunki administracja lub prawo,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów ustawy kodeks pracy,
 • znajomość przepisów prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość języka angielskiego.

Cechy osobowości:

 • uczciwość,
 • lojalność,
 • wytrwałość,
 • komunikatywność,
 • kreatywność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Prezesowi Zarządu WFOŚiGW w Łodzi.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 •  Organizowanie i koordynowanie działalności Biura Funduszu.
 • Koordynowanie, nadzór i kontrola pracy podległych komórek organizacyjnych.
 • Monitorowanie realizacji przez poszczególne komórki organizacyjne zaleceń organów kontrolujących Fundusz.
 • Zapewnienie utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
 • Monitorowanie sprawności działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz nadzorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych.
 • Współudział w opracowywaniu projektu Planu Działalności Funduszu oraz Rocznego planu finansowego oraz monitorowanie i analiza jego wykonania.
 • Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi.
 • Przedstawianie Zarządowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Biura  Funduszu.
 • Koordynowanie działań w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych.
 • Kierowanie pracowników Biura Funduszu na szkolenia i indywidualne formy dokształcania.
 • Nadzór nad zachowaniem porządku i dyscypliny pracy w Biurze Funduszu.
 • Monitorowanie realizacji zadań wynikających z przepisów dotyczących bhp i ppoż.
 • Reprezentowanie Funduszu w zakresie powierzonych spraw oraz dbałość o pozytywny wizerunek Funduszu.
 • Przygotowywanie projektów zakresów czynności kierownikom podległych Zespołów.
 • Ocena pracy pracowników Biura Funduszu.
 • Dbałość o mienie Funduszu.
 • Nadzór nad  przestrzeganiem przez pracowników Regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz wszelkich innych wewnętrznych przepisów obowiązujących w Funduszu.


Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Biura w WFOŚiGW w Łodzi" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.


Miejsce składania dokumentów:

Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 663-4185 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez  WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922)".

Do pobrania:

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.