Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Specjalisty Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:      93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:   42 663 41 00

Stanowisko: Główny Specjalista Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 x 1/10 etatu, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 08 grudnia 2016 r.

Termin składania dokumentów: 22 grudnia 2016 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wyższe wykształcenie o specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.


Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim dyplomem, certyfikatem) z zakresu prawa pracy,
 • posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim certyfikatem) uprawniające do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • znajomość prawa pracy,
 • znajomość zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz EMAS.

Umiejętności:

 • dobra znajomość obsługi komputera ? pakietu Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji.

Cechy osobowości:

 • uczciwość,
 • lojalność,
 • wytrwałość,
 • elastyczność,
 • motywacja,
 • profesjonalizm,
 • komunikatywność,
 • kreatywność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio ? Prezesowi Zarządu.


Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP,
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych dla pracowników Funduszu. Opracowywanie programu szkoleń,
 • kontrolowanie ważności szkoleń BHP u pracowników oraz zgłaszanie zbliżających się terminów utraty ich ważności,
 • bieżące informowanie Prezesa Zarządu o stwierdzonych zagrożeniach wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 • przeprowadzanie co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa budynku,
 • przedstawianie wniosków dot. zachowania wymagań ergonomii na stanowisku pracy,
 • sporządzanie instrukcji dot. bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • sporządzanie instrukcji bhp urządzeń eksploatowanych w Biurze Funduszu,
 • sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie BHP,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby. Prowadzenie rejestrów w przedmiotowej sprawie,
 • rejestrowanie i archiwizowanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych lub ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy: podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jak również podejmowanych przez pracodawcę  przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego i bieżąca aktualizacja,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrolowanie ważności gaśnic przeciwpożarowych znajdujących się na terenie obiektu,
 • kontrolowanie znaków ewakuacyjnych i planów ewakuacyjnych, zapoznawanie ich z pracownikami,
 • przynajmniej raz w roku koordynowanie akcją próbnej ewakuacji.

Wymagane dokumenty:
1.    kwestionariusz osobowy,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy lub zaświadczeń,
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Specjalisty Bezpieczeństwa i Higieny Pracy? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2016 r.  
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634185 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".

Do pobrania:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.