Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych w WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:       93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:     42 663 41 00

Stanowisko: Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: 1 x 1/2 etatu, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 21 listopada 2016 r.

Termin składania dokumentów: 5 grudnia 2016 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 •  wykształcenie wyższe lub uzupełniające związane z sektorem IT,
 • minimum pięcioletni staż pracy w branży IT potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • brak

Umiejętności:

 • znajomość sieciowych systemów operacyjnych,
 • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją,
 • znajomość baz danych,
 • umiejętność rozbudowy, konserwacji i naprawy sprzętu z zakresu IT,
 • umiejętność instalacji i zarządzania systemami IT,
 • umiejętność budowy, rozbudowy, konserwacji i naprawy sieci komputerowych,
 • umiejętność konfiguracji, optymalizacji i zarządzania urządzeniami sieciowymi,
 • umiejętności potwierdzone certyfikatami.

Cechy osobowości:

 • uczciwość,
 • lojalność,
 • wytrwałość,
 • elastyczność,
 • motywacja,
 • profesjonalizm,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,gotowość i chęć do dalszej nauki,
 • kreatywność.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu ds. Administracji i Zamówień Publicznych.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • zapewnienie ciągłości pracy systemów serwerowych i sieci komputerowej LAN,
 • współpraca z ISP i monitoring w zakresie zapewnienia ciągłości dostępu i rozbudowy dostępu do Internetu,
 • monitorowanie sprzętu: serwery, zasilacze awaryjne, routery, koncentratory, AccessPointy,
 • diagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem i wydajnością serwerów,
 • diagnozowanie problemów związanych z funkcjonowaniem i wydajnością infrastruktury sieciowej,
 • instalacja, konfiguracja i aktualizacja sieciowych systemów operacyjnych,
 • zarządzanie usługami sieciowych systemów operacyjnych,
 • konfiguracja sprzętu sieciowego,
 • implementacja i nadzór nad systemem zabezpieczeń sieciowych systemów operacyjnych i sieci komputerowych,implementacja i konfiguracja platformy sprzętowo-sieciowej dla rozwiązań bazodanowych: MySQL, PostgreSQL, MSSQL, Oracle,
 • wykonywanie i zarządzanie kopiami bezpieczeństwa sieciowych systemów operacyjnych i baz danych,
 • naprawa i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej,
 • monitorowanie potrzeb w zakresie rozbudowy serwerów i infrastruktury sieciowej,
 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń końcowych dla użytkowników,
 • wsparcie informatyczne dla użytkowników w zakresie instalacji, aktualizacji i działania klienckich systemów operacyjnych,
 • wsparcie informatyczne dla użytkowników w zakresie instalacji, aktualizacji i działania aplikacji użytkowych,
 • implementacja systemu zabezpieczeń dla urządzeń i systemów operacyjnych użytkowników końcowych,
 • zapewnienie użytkownikom końcowym dostępu do drukarek lokalnych i sieciowych, skanerów i innych urządzeń peryferyjnych niezbędnych do wykonywania zadań pracowniczych,
 • monitorowanie potrzeb użytkowników końcowych w zakresie sprzętu, systemów operacyjnych i aplikacji użytkowych,
 • współpraca z producentem systemu w kwestiach technicznych i pomocy użytkownikowi końcowemu,
 • zapewnienie prawidłowej wymiany informacji między poszczególnymi elementami systemu,
 • zapewnienie bezpieczeństwa danych w systemie,tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników systemu.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz osobowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy lub zaświadczeń,
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Główny Specjalista w Zespole ds. Administracji i Zamówień Publicznych" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.12.2016 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634185 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl , na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".

Do pobrania:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.