Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:
Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:       93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:     42 663 41 00

Stanowiska: Młodszy Specjalista w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia:  pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 2 sierpnia 2016 r.

Termin składania dokumentów:
16 sierpnia 2016 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, technologii ochrony środowiska, ochrony środowiska, nauk przyrodniczych, energetyki,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • minimum 3-letni staż pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska, gospodarką wodną,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • studia podyplomowe lub kursy w zakresie OZE, gospodarki odpadami,
 • znajomość procedur i możliwości związanych z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków publicznych,
 • znajomość zagadnień związanych z audytem energetycznym.

Umiejętności:

 • obsługi komputera pakiet Microsoft Office,
 • pracy w zespole,
 • syntezy i analizy informacji,
 • pracy pod presją czasu.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres

Podległość:

 •  stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu ds. Projektów Inwestycyjnych.

Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie (pożyczki, dotacje, przekazanie środków) składanych przez wnioskodawców z dziedzin: Ochrona powietrza, Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Gospodarka wodna, Pozostałe zadania ochrony środowiska;
 • kompleksowa obsługa wnioskodawców WFOŚiGW w Łodzi.

Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy lub zaświadczeń,
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Młodszego Specjalisty w Zespole ds. Projektów Inwestycyjnych" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2016 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634185 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

Do pobrania:

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.