Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa:     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres:      93-465 Łódź, ul. Dubois 118
Telefon:
   42 663 41 00


Stanowiska: Starszy Inspektor w Zespole Systemu Zarządzania w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru: 30 czerwca 2016 r.

Termin składania dokumentów: 14 lipca 2016 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji lub zarządzania zasobami ludzkimi,
 • minimum roczny staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim dyplomem, certyfikatem) z zakresu prawa pracy,
 • dobra znajomość systemów kadrowo - płacowych,
 • posiadanie kwalifikacji (potwierdzone odpowiednim dyplomem, certyfikatem) z zakresu systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, EMAS

Umiejętności:

 • obsługi komputera pakiet Microsoft Office i sprzętu biurowego,
 • pracy w zespole,
 • syntezy i analizy informacji,
 • pracy pod presją czasu.

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko podległe bezpośrednio Kierownikowi Zespołu Systemu Zarządzania.


Zakres zadań przewidywanych dla stanowiska:

 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • obsługa programu kadry-płace,
 • dokonywanie zgłoszeń i zmian do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • prowadzenie spraw związanych z udziałem w szkoleniach i nauką własną pracowników, w tym prowadzenie bazy firm szkoleniowych,
 • organizowanie szkoleń wewnętrznych,
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich,
 • współpraca z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych,
 • realizacja procesu naboru na wolne stanowiska pracy w Funduszu,
 • prowadzenie działań związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, w tym m.in. przeprowadzanie auditów wewnętrznych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy lub zaświadczeń,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Starszego Inspektora w Zespole Systemu Zarządzania" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Dubois 118, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2016 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów: Adres: 93-465 Łódź, ul. Dubois 118

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634185 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)"

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.