Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze: Inspektor w Zespole Administracyjnym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Inspektora w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi.
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko: Inspektor w Zespole Administracyjnym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Łódź

Data ogłoszenia naboru:
8 grudnia 2015 r.

Termin składania dokumentów: 22 grudnia 2015 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne,
 • wykształcenie wyższe magisterskie - ukończone studia na kierunku: ochrona środowiska, biologia, geografia, przyroda,
 • co najmniej roczny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych z obsługą klienta, w tym obsłudze telefonicznej,
 • znajomość języków obcych,
 • znajomość obsługi komputera - obsługa pakietu MS Office i sprzętu biurowego,
 • umiejętność syntetycznego przekazywania informacji przez telefon,
 • umiejętność komunikowania się i pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • dyspozycyjność,
 • dobra dykcja i odpowiedni ton głosu. 

Cechy osobowości:

 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne,
 • wysoko kultura osobista,
 • rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres,
 • wysokie zaangażowanie i motywacja do pracy.


Podległość służbowa:

 • stanowisko podległe bezpośrednio - Kierownikowi Zespołu Administracyjnego (docelowo Zespołu Organizacyjnego).


Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje:

 • Udzielania wszelkich informacji interesantom w tym przede wszystkim jako konsultant Call Centre.
 • Prowadzenie kancelarii zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

a w tym :
- przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji w dzienniku korespondencyjnym prowadzonym w formie elektronicznej,
- przekazywanie korespondencji do dekretacji,
- rozdzielanie komórkom organizacyjnym oraz jej rozliczanie rozumiane jako uzyskanie potwierdzenia odbioru korespondencji,
- wysyłka korespondencji i przesyłek,
- przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej konta fundusz@wfosigw.lodz.pl,
- potwierdzenie wpływu korespondencji do Funduszu na żądanie składającego;

 • Realizowanie zadań związanych z obsługą sekretariatów Zarządu i dyrektora Biura,  

a w tym:

- opracowywanie kalendarza spotkań członków Zarządu,
- prowadzenie elektronicznej ewidencji korespondencji członków Zarządu i dyrektora Biura oraz doręczanie korespondencji kierownikom komórek organizacyjnych po dekretacji,
- czuwanie nad przestrzeganiem terminowości załatwiania spraw,
- administracyjno-techniczna obsługa posiedzeń Zarządu,
- zapewnienie organizacyjno-technicznej obsługi wizyt interesantów i gości członków Zarządu i dyrektora Biura,
- nadzór nad dokumentami przygotowywanymi do podpisu  członków Zarządu i dyrektora Biura przez komórki organizacyjne,
- koordynacja i realizacja harmonogramu spotkań i narad oraz przyjmowania interesantów przez członków Zarządu i dyrektora Biura,
- dbanie o właściwe, zgodne z etykietą urzędniczą, funkcjonowanie sekretariatów;

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wymiany korespondencji;
 • Ułatwianie interesantom dostępu do informacji w tym obsługa Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP;
Wymagane dokumenty:
1.    życiorys,
2.    list motywacyjny,
3.    wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
4.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5.    kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
6.    kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7.    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisku Inspektora w Zespole Administracyjnym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2015 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.


Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 42 6634182 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:
 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGWw Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww. stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".


Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.