Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze - Inspektor w Zespole Finansowo - Księgowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole Finansowo - Księgowym  w WFOŚiGW w Łodzi.

Dane jednostki:

Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: 42 663 41 00

Stanowisko:
Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym w WFOŚiGW w Łodzi

Wymiar zatrudnienia:
1 etat/umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy:
Łódź

Data ogłoszenia naboru: 8 kwietnia 2015 r.

Termin składania dokumentów: 22 kwietnia 2015 r.

Wymagania konieczne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: finanse, rachunkowość,
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wymagania dodatkowe (pożądane) związane ze stanowiskiem:

 • uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie,
 • praktyka w księgowości,
 • wiedza w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, przepisów ubezpieczeń społecznych oraz wytycznych do Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

Umiejętności:

 • dobra organizacja pracy własnej,
 • znajomość obsługi komputera (MS Word, MS Excel, poczta elektroniczna, Internet, księgowe programy komputerowe),
 • umiejętność analizy i syntezy informacji,
 • skuteczne komunikowanie się,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu i dyspozycyjność.


Cechy osobowości:

 • rzetelność,
 • odpowiedzialność,
 • terminowość,
 • odporność na stres.

Podległość:

 • stanowisko bezpośrednio podległe Głównemu Księgowemu.

Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentacji księgowej,
 • dekretowanie dowodów księgowych i uzgadnianie księgowań,
 • sporządzanie dowodów księgowych w systemie komputerowym,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS,
 • potwierdzanie sald w miarę potrzeb,
 • obsługa i wprowadzania danych do systemu informatycznego F - K,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont na koniec każdego miesiąca w zakresie prowadzonych ewidencji,
 • realizacja zadań związanych z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w zakresie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz sporządzanie i kontrola wniosków o płatność.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie - świadectw pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających praktykę w księgowości - świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub zakresów czynności,
 7. kserokopie innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym" należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.04.2015 r. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.

Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr  tel. 42 663 41 82 od Pani Marzeny Ciechulskiej.

Uwagi:

 • kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru,
 • aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone,
 • osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą o tym fakcie odrębnie powiadamiane,
 • ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi  www.bip.wfosigw.lodz.pl, na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu,
 • wszystkie osoby, które zostały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji,są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego,
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnego z kandydatów,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji i zatrudnienia kandydata na ww stanowisko, życiorys powinien być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)".

Do pobrania:

Załącznik nr 1 - kwestionariusz personalny

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.