Przejdź do treści

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny "Pozostałe zadania ochrony środowiska"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, dla zadań z dziedziny "Pozostałe zadania ochrony środowiska", z przeznaczeniem na zakup: samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP, będzie prowadzony do dnia 15.04.2015 r. (decyduje data wpływu do siedziby Funduszu). Wnioski złożone po tym terminie będą zwracane Wnioskodawcom bez ich rozpatrzenia.

Wnioski należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach, które są do pobrania w zakładce "Dla Beneficjentów". Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania zostaną podjęte po zakończeniu naboru wniosków.

Wnioski podlegać będą rankingowaniu wniosków według następujących, dodatkowych kryteriów oceny:

  1. przynależność jednostki do KSRG (5 pkt.),
  2. uzyskanie przez Wnioskodawcę bądź gminę, na terenie której działa jednostka, dofinansowania ze środków Funduszu na zakup samochodu/sprzętu w okresie ostatnich 5 lat (1 - 5 pkt),
  3. występowanie na terenie działania jednostki szczególnych zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzkiego (m.in. ryzyko wystąpienia powodzi, drogi i węzły komunikacyjne, zakłady stwarzające ryzyko skażeń chemicznych) (0-5 pkt),
  4. występowanie czy na obszarze działania jednostki terenów objęte ochroną, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (0-5 pkt),
  5. efektywność wykorzystania środków Funduszu, tj. koszt całkowity zadania/liczba mieszańców w gminie (1- 5 pkt).

Informujemy również, że udokumentowanie posiadania udziału własnego (pełne zbilansowanie kosztów zadania) wymagane będzie na etapie zawierania z Funduszem umowy o dofinansowanie.

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.