Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi Dane jednostki: Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Telefon: (0 42) 663 41 00 Stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi
Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00
Stanowisko: Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej
Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony
Miejsce wykonywania pracy: Łódź
Data ogłoszenia naboru: 13.01.2009 r.
Termin składania dokumentów: 26.01.2009 r.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wyższe: - techniczne z zakresu inżynierii środowiska, budownictwa, ewentualnie
- z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii,
  • osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
znajomość unijnego systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, znajomość zasad rachunkowości lub znajomość zagadnień technologicznych związanych z gospodarką wodno-ściekową, znajomość prawa zamówień publicznych, znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, chęć podnoszenia kwalifikacji, umiejętność syntezy i analizy informacji, umiejętność pracy w systemie MS Office, umiejętność skutecznego komunikowania się, umiejętność prezentacji na forum publicznym, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu, pełna dyspozycyjność.
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:
ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie składanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( I i II oś priorytetowa), przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji działań oraz wniosków o płatność weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, udział w planowanych bądź doraźnych kontrolach na miejscu realizowanych projektów ? w szczególności dot. dokumentacji finansowo-księgowej, merytoryczna kontrola umów i dokumentacji przetargowej beneficjentów dla zadań objętych projektem, przygotowywanie projektów umów o dofinansowanie zawieranych przez Zarząd WFOŚiGW w Łodzi z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów na podstawie informacji przedstawianych przez beneficjentów, zapewnienie potencjalnym beneficjentom oraz beneficjentom informacji dot. funduszy unijnych przeznaczonych na ochronę środowiska. Wymagane dokumenty:
list motywacyjny, życiorys, Wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia). kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy, kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.01.2009 r.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów
:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

Informacje dodatkowe
można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w.126, Marzena Szcześniewska
Uwagi:
Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru. Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w?siedzibie Funduszu. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu. Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego. WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o?ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.