Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

Minister Środowiska,jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach:
  • Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w zakresie przygotowania dokumentacji dla inwestycji zakładanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 wynosi 10 mln euro;
  • Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 11/POIiŚ/2.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów wynosi 5 mln euro;
  • Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 12/POIiŚ/2.1/10/2014) - Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji z zakresu zagospodarowania odpadów wynosi 5 mln euro.
Podane kwoty dofinansowania z Funduszu Spójności mogą ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

  • Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu: dofinansowaniu podlegają wszystkie rodzaje projektów wskazane w regulaminach konkursów.
  • Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci w regulaminach konkursów.

Wnioski należy składać w terminie od 31 października 2014 r. do 24 listopada 2014 r.


  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*;
  • do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*.

* według kursu euro określonego zgodnie z regulaminem konkursu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź


Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 24 listopada 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulaminy konkursów, dostępne są na stronie internetowej:

 Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków  Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.