Przejdź do treści

Nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z dziedziny Pozostałe zadania z dziedziny środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, dla zadań z dziedziny „Pozostałe zadania ochrony środowiska”, z przeznaczeniem na zakup: samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych na wyposażenie jednostek OSP i PSP. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 15.04.2014 r. do 06.06.2014 r. (decyduje data wpływu do siedziby Funduszu).

Wnioski należy składać na aktualnie obowiązujących formularzach, które są do pobrania w zakładce Dla Beneficjentów. Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania zostaną podjęte po zakończeniu naboru wniosków.

Wnioski podlegać będą rankingowaniu wniosków według następujących kryteriów oceny:

1) przynależność jednostki do KSRG (5 pkt)

2) czy wnioskodawca bądź gmina, na terenie której działa jednostka uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu na zakup samochodu/sprzętu w okresie:

a) ostatnich 5 lat (5 pkt);

b) ostatnich 4 lat (4 pkt);

c) ostatnich 3 lat (3 pkt);

d) ostatnich 2 lat (2 pkt);

e) ostatniego roku (1 pkt);

3) czy na terenie działania jednostki występują szczególne zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia i życia

ludzkiego (m.in. ryzyko wystąpienia powodzi, drogi i węzły komunikacyjne, zakłady stwarzające ryzyko skażeń chemicznych) (0-5 pkt)

4) czy na obszarze działania jednostki występują tereny objęte ochroną, zgodnie z ustawą

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami (0-5 pkt)

5) efektywność wykorzystania środków Funduszu, tj. koszt całkowity zadania/liczba mieszańców w gminie (1- 5 pkt).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.