Przejdź do treści

Roczne sprawozdanie dotyczące odpadów opakowaniowych

Opłata produktowa - odpady opakowaniowe Informacja dot. sprawozdania z rodzajów i ilości odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatkach poniesionych na te działania w roku 2013.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przypomina, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ?Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej? (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z poźn. zm.) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy związków gmin) są zobowiązani do sporządzenia  rocznego sprawozdania (OŚ-OP-3a ) zawierającego informacje o:

  • rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu;
  • rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę (związek gmin) lub podmiot działający w ich imieniu do odzysku i recyklingu;
  • wydatkach poniesionych na działania określone w pkt 1 i 2.


Sprawozdanie to (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, zarządy związków gmin) zobowiązani są przekazać, w terminie do dnia 15 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie tj. do 15 lutego 2014 r. (za rok 2013), marszałkowi województwa i WFOŚiGW.

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji załączamy poniżej do pobrania wzór (Oś-OP-3a )powyższego sprawozdania.

Do pobrania:

wzór sprawozdania.xls

UWAGI:

1. W przypadku, gdy gmina nie prowadziła selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych na swoim terytorium, prosimy o przesłanie o tym stosownej informacji lub o przesłanie załączonego podpisanego sprawozdania z wartościami zerowymi w odpowiednich kolumnach.

2. Zgodnie z zapisami Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607)  zużyte opakowania wielomateriałowe nie stanowią już oddzielnego rodzaju odpadów opakowaniowych i należy je uwzględnić razem z odpadami z materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa.

3. Prosimy o umieszczenie na sprawozdaniu /aktualny/  numer konta dochodów, na które mają być przelane należne środki finansowe z tytułu opłaty produktowej za opakowania.

4. Przypominamy, że w sprawozdaniu należy wykazać tylko i włącznie ilość odpadów opakowaniowych, która została zebrana na terenie danej gminy i przekazana do odzysku i recyklingu, na podstawie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling, wydanych danej gminie/związkowi gmin lub podmiotowi działającemu w ich imieniu. Nie należy wykazywać odpadów, które zostaną uwzględnione w sprawozdaniu złożonym przez przedsiębiorcę lub organizacje odzysku nie działające w imieniu gminy/związku gmin zgodnie z przepisami Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.