Przejdź do treści

Ogłoszenie POIiŚ

Lista projektów kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko.
Lista projektów kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko. 8 kwietnia 2008 r. w Monitorze Polskim (Nr 30, poz. 269) zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 6 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 

Na przedmiotowej liście znajdują się trzy projekty z województwa łódzkiego:

  •  
  • Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa i Gminy Bełchatów
  • Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
  • Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi ? faza II

 

Poniżej prezentujemy pełną treść dokumentu:

 

Monitor Polski z 8 kwietnia 2008 Nr 30 poz. 269 (pobierz plik)

 

 

Niestosowanie Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Przestają obowiązywać Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym.

 

Zarzuty dotyczą w szczególności nieprawidłowego transponowania do polskiego porządku prawnego pojęcia ?zezwolenia na inwestycję? oraz jego umiejscowienia w chronologii polskiego procesu inwestycyjnego.

 

Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do przeprowadzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z prawem unijnym, wobec czego konsekwencją pozostawania w sporze z Komisją Europejską w opisanej powyżej kwestii będzie brak akceptacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach całej perspektywy 2007-13.

 

Komisja Europejska oczekuje pilnego dostosowania polskiego prawa do przepisów wyżej wymienionej dyrektywy i do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie polskim będzie akceptowała jedynie te inwestycje, dla których strona polska wykaże przeprowadzenie oceny środowiskowej zgodnie z prawem wspólnotowym.

 

W związku z powyższym Minister Rozwoju Regionalnego przygotowuje w przedmiotowych Wytycznych MRR niezbędne zmiany, które wskażą beneficjentom sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów. Jednocześnie Minister Środowiska przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej odpowiednie zmiany w przepisach prawa polskiego. Oba dokumenty są obecnie konsultowane ze służbami Komisji Europejskiej w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej dla tych zmian.

 

W związku z opisaną powyżej sytuacją, Minister Rozwoju Regionalnego zaleca niestosowanie obowiązującej wersji Wytycznych z dnia 23 listopada 2007 r. ? formalnie zostaną one uchylone poprzez umieszczenie odpowiedniego Komunikatu w Monitorze Polskim w możliwie najkrótszym terminie, po spełnieniu wymogów proceduralnych.

 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego, opublikowanym w Monitorze Polskim, od 25 marca br., tj. od dnia publikacji ww. komunikatu, przestają być stosowane Wytyczne w zakresie wyboru projektów w trybie konkursowym. Zmiana ta nie wpływa na regulamin naboru wniosków do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach I i II osi priorytetowej, gdyż zarówno wytyczne, jak i regulamin, opracowane zostały w oparciu o Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 


Monitor Polski z 25 marca 2008 Nr 24 poz. 243 .

 Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.