Przejdź do treści

Ogłoszenie - nabór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej w WFOŚiGW w Łodzi

Dane jednostki:
Nazwa: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Telefon: (0 42) 663 41 00,

Stanowisko:
Inspektor w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej

Wymiar zatrudnienia
: 1/1 etatu, zatrudnienie na czas określony

Miejsce wykonywania pracy:
Łódź

Data ogłoszenia naboru: 14.10.
2008 r.

Termin składania dokumentów: 27.10.
2008 r.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe z zakresu : ochrony środowiska, inżynierii środowiska, technologii ochrony środowiska, ekonomii, prawa i administracji,
 • osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • znajomość krajowego i unijnego systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • znajomość prawa zamówień publicznych,
 • znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • umiejętność syntezy i analizy informacji,
 • umiejętność pracy w systemie MS Office,
 • umiejętność przygotowywania syntetycznych informacji,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się,
 • umiejętność prezentacji na forum publicznym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
 • pełna dyspozycyjność.
Zakres zadań przewidzianych dla stanowiska obejmuje m.in.:
 • ocena merytoryczna wniosków składanych przez beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ( I i II oś priorytetowa ),
 • prowadzenie działań informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów w celu rozpowszechniania informacji o funduszach unijnych na ochronę środowiska,

 • organizowanie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi środowiskowych wdrażanych przez WFOŚiGW w Łodzi,
 • organizowanie konferencji tematycznych w ramach wdrażanych priorytetów,
 • aktualizowanie działu poświęconego Funduszom UE na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi,
 • opracowywanie projektów rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych, zgodnie z Planem Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie priorytetów wdrażanych przez WFOŚiGW w Łodzi,
 • monitorowanie i kontrola wypełniania przez beneficjentów obowiązków w zakresie promowania projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 
Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys,
 3. Wypełniony kwestionariusz personalny (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie ? świadectw pracy,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata o korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Oferta zatrudnienia na stanowisko Inspektora w Zespole ds. Funduszy Unii Europejskiej? należy składać w Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2008 r.
O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do Kancelarii WFOŚiGW w Łodzi.
Miejsce składania dokumentów:
Adres: 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 42) 663 41 00 w.126, Marzena Szcześniewska
Uwagi:
 • Kandydaci, którzy spełnią powyżej wskazane wymagania naboru i złożą komplet dokumentów określonych w niniejszej Procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.
 • Aplikacje, które wpłyną do WFOŚiGW w Łodzi po upływie ww. terminu, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Osoby, których oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie będą powiadamiane.
 • Ogłoszenie listy kandydatów spełniających formalne wymagania nastąpi na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP WFOŚiGW w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl/bip/ i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Funduszu.
 • Wszystkie osoby, które zastały wyłonione, po wstępnej selekcji na podstawie złożonych aplikacji, są powiadamiane przez Fundusz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 • WFOŚiGW w Łodzi zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru żadnego z kandydatów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:
?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

 

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Biuro WFOŚiGW w Łodzi zamknięte dla Klientów od 16.03.2020 r. do odwołania

Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce, a przede wszystkim w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, podjęto decyzję o wstrzymaniu bezpośrednich spotkań i konsultacji w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi. Od 16 marca br. do odwołania dokumenty można składać do skrzynki podawczej znajdującej się przed budynkiem Funduszu przy ul. Dubois 118, 93-465 Łódź, tradycyjną drogą pocztową lub za pośrednictwem EPUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego z naszymi pracownikami. Wykaz telefonów i adresów mailowych znajdziecie Państwo klikając poniżej umieszczony napis - "Zobacz więcej informacji". 

Zobacz więcej informacji

Ta strona korzysta z ciasteczek zgodnie z naszą polityką prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z jej postanowieniami.